Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji p.n.: „Przyłączenie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłoczonej z przepompownią ścieków dla Zespołu Szkół w Teresinie”

Powiat Sochaczewski ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, Piłsudskiego 65
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sochaczewski
  Piłsudskiego 65
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  REGON: 750147805
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sochaczew-powiat.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji p.n.: „Przyłączenie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłoczonej z przepompownią ścieków dla Zespołu Szkół w Teresinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „Przyłączenie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłoczonej z przepompownią ścieków dla Zespołu Szkół w Teresinie” w zakresie następujących branż:a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;b) konstrukcyjno-budowlanej;c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:dysponuje następującymi osobami:Inspektor wiodący:1 osoba posiadająca uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie prowadzenia nadzorów inwestorskich w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji sanitarnej w budynku użyteczności publicznej o podobnym zakresie, jaki zaprojektowano dla Zespołu Szkół w Teresinie, w którym wykonywa będzie inwestycja, o wartości robót co najmniej 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł).podlegający inspektorzy:- 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie prowadzenia nadzorów inwestorskich w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia; przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji sanitarnej w budynku użyteczności publicznej o podobnym zakresie, jaki zaprojektowano dla Zespołu Szkół w Teresinie, o wartości robót co najmniej 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł).- 1 osoba posiadająca uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie prowadzenia nadzorów inwestorskich0 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji sanitarnej w budynku użyteczności publicznej o podobnym zakresie, jaki zaprojektowano dla Zespołu Szkół w Teresinie, o wartości robót co 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach