Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową części budynku przy al. J. Ch. Szucha 2/4 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. :Przebudowa budynku przy al. J. Ch. Szucha 2/4 w Warszawie wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 601 47 30 , fax. 22 8456751, 6463708
 • Data zamieszczenia: 2021-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Stefana Batorego 5
  02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 601 47 30, fax. 22 8456751, 6463708
  REGON: 12293240000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową części budynku przy al. J. Ch. Szucha 2/4 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. :Przebudowa budynku przy al. J. Ch. Szucha 2/4 w Warszawie wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową części budynku przy al. J. Ch. Szucha 2/4 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy al. J. Ch. Szucha 2/4 w Warszawie wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej”, w następujących specjalnościach: 1) konstrukcyjno – budowlanej; 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych lub telekomunikacyjnych Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie Umową stanowiącą Załącznik 6do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach