Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 109 442 , fax. 672 109 332
 • Data zamieszczenia: 2019-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
  al. Niepodległości
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 109 442, fax. 672 109 332
  REGON: 57079948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pila.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile. 2. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – Edycja 2019 3. Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało ogłoszone w dniu 16 sierpnia 2019 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie www.bip.powiat.pila.pl, w dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, zakładce POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z PZP/ Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile. Poniżej link do postępowania: https://bip.powiat.pila.pl/zamowienia_publiczne/postepowania_zgodnie_z_pzp/art414.html 4. Nadzorowane roboty budowlane obejmują m. in.: - wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych (w tym rozbiórka budynku gospodarczego), - wymiana gruntu na grunt nośny, - budowę pełnowymiarowej hali sportowej z zapleczem socjalnym wraz z wyposażeniem, - zagospodarowanie terenu wokół budowanego obiektu (m. in. dojazd, parkingi, chodniki, mała architektura, zieleń). Zamawiający wymaga sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w następujących branżach : konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej, sanitarnej. 5. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy będzie należało: 1) pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego, bieżący i ciągły nadzór nad wykonywanymi robotami, obecność na terenie budowy zapewniająca skuteczny i prawidłowy nadzór, 2) dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby udziału w czynnościach podejmowanych na terenie budowy, 3) koordynowanie pracy inspektorów poszczególnych branż w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem, 4) organizowanie niezbędnych konsultacji technicznych oraz reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania robót z projektem, ustawą – Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą na wykonanie robót, 5) wykonywanie obowiązków określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, 6) współpracowanie z zespołem powołanym przez Zamawiającego do nadzoru nad udzielonym zamówieniem na podstawie art. 20a ustawy – Prawo zamówień publicznych, 7) bieżące informowanie Zamawiającego o postępach robót i ewentualnych trudnościach w realizacji zadania, 8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o obecności na terenie budowy osób, niebędących pracownikami Wykonawcy lub pracownikami zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców, 9) kontrolowanie wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na terenie budowy i w otoczeniu oraz przestrzegania planu BIOZ, 10) kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną środowiska, 11) analizowanie na bieżąco dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową i zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych uwag oraz zgłaszanie zastrzeżeń i wad dokumentacji projektowej Projektantowi, 12) każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym i uzyskiwanie jego akceptacji ewentualnych zmian i odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji, 13) zwoływanie, udział i protokołowanie ustaleń podczas rad budowy, 14) współpraca z kierownikiem budowy i kierownikami robót, 15) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiałów, które nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót, 16) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, 17) kontrolowanie terminowości wykonania robót, w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w celu dotrzymania terminów określonych w tym harmonogramie, 18) potwierdzenie zgodności wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych faktur, udział w rzeczowym i finansowym rozliczeniu robót budowlanych, 19) udział w komisjach w zakresie wszystkich odbiorów robót budowlanych (częściowych i końcowego), instalacji i urządzeń technicznych przeprowadzanie, protokołowanie tych odbiorów oraz zawiadamianie o tym Zamawiającego, 20) współpraca z wykonawcą robót budowlanych w zakresie planowania robót i dostaw, dla zapewnienia ciągłości technologicznej w trakcie realizacji inwestycji; 21) nadzorowanie poprawności sporządzania przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej i przedłożenie jej w pełnym obowiązującym zakresie Zamawiającemu, 22) udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym robót, odbiorach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym oraz sporządzanie protokołów odbiorów: odbioru końcowego, odbiorów gwarancyjnych i ostatecznego, 23) opracowywanie opinii dotyczących wad wykonanych robót ujawnionych w okresie trwania gwarancji, udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót, 24) wykonywanie innych czynności w toku realizacji inwestycji niezbędnych do jej prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji. 6. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 upzp, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.3. SIWZ. 7. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferta – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo w przypadku podpisania dokumentów lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 3. Wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ (zgodnie z pkt 18.1. SIWZ). 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (dot. informacji podawanych podczas otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach