Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Stary Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4446219 , fax. 061 4446228
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
  Stary Rynek 1 1
  62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4446219, fax. 061 4446228
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodzisk.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem. Zadanie 1. W specjalności drogowej bez ograniczeń. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje budowę północnej obwodnicy miasta na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowotomyską i Europejską (stanowiąca ciąg drogi wojewódzkiej nr 308 odcinek Grodzisk Wielkopolski - Nowy Tomyśl) do skrzyżowania z ul. Bukowską (znajdującą się w ciągu drogi powiatowej nr 2723P odcinek Grodzisk Wielkopolski - Opalenica). Łączna długość dróg objętych opracowaniem (obwodnica + połączenia z drogą wojewódzką i powiatową) wynosi 2613,00 m. Trzy skrzyżowania (połączenia trasy z istniejącymi drogami), wszystkie w formie rond. W zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej wchodzi koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej (elektrycznej) oraz telekomunikacyjnej. Zadanie 2. W specjalności instalacyjnej (elektrycznej) - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje m.in. budowę oświetlenia 3 rond w Grodzisku Wlkp. na odcinku od ul. Nowotomyskiej do ul. Bukowskiej: I. Linię nn-0,4kV kablową. II. Szafki oświetleniowe. III. Słupy oświetlenia ulicznego z oprawami. oraz usunięcie kolizji: Kolizja nr 1 - linia kablowa NN, Kolizja nr 2 - linia napowietrzna SN, linia kablowa SN, Kolizja nr 3 - linia napowietrzna SN, linia kablowa SN, Kolizja nr 4 - linia napowietrzna NN, linia kablowa NN. Zadanie 3. W specjalności telekomunikacyjnej. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje m.in.: - przebudowę linii światłowodowej dwu kablowej relacji Opalenica Grodzisk Wlkp., - przebudowę linii kablowej dalekosiężnej relacji Kościan - Opalenica przy ul. Bukowskiej w Grodzisku Wlkp. - wybudowanie studni kablowych oraz nowych odcinków kanalizacji kablowej pierwotnej wzdłuż ulicy Nowotomyskiej w Grodzisku Wlkp., - wybudowanie kabli miedzianych i światłowodowych w nowej kanalizacji kablowej, - wybudowanie nowych odcinków kabli miedzianych wzdłuż ulicy Bukowskiej i Mikołajczyka w Grodzisku Wlkp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodzisk.wlkp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach