Przetargi.pl
Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

Zakład Zagospodarowania Odpadów ogłasza przetarg

  • Adres: 61-827 Poznań, al. Marcinkowskiego 11
  • Województwo: wielkopolskie
  • Telefon/fax: tel. 061 8530813 , fax. 061 8530842
  • Data zamieszczenia: 2010-12-09
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów
    al. Marcinkowskiego 11 11
    61-827 Poznań, woj. wielkopolskie
    tel. 061 8530813, fax. 061 8530842
    REGON: 63219213100000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.city.poznan.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w następujących lokalizacjach: 1. Składowisko Odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1 - zwane dalej Składowisko, (posterunek chroniony w określonych godzinach) 2. Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 284 - zwany dalej PGOP 1, (posterunek chroniony w określonych godzinach) 3. Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej, działka 12/8 w Poznaniu - zwany dalej PGOP 2, (posterunek chroniony w określonych godzinach) Usługa ochrony polegać ma na działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniach zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczających do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Usługa realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 4. Siedziba Dyrekcji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 11 - zwane dalej Siedzibą Dyrekcji ZZO, (monitoring elektronicznego systemu dozoru). Usługa ochrony polegać ma na działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniach zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczających do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Usługa realizowana będzie w formie dozoru poprzez elektroniczny system. Główne zadania ochrony Składowiska obejmują w szczególności: a) Kontrolę osób i pojazdów wjeżdżających na teren Składowiska; b) Prowadzenie Dziennika Dozoru, Dziennika Pracy ZZO; c) Dozorowanie obszaru Składowiska, budynków, obiektów, urządzeń, sprzętów i pojazdów znajdujących się na jego terenie; d) Dozorowanie stanu ogrodzenia; Zadania szczegółowe opisane zostały w opisie przedmiotu zamówienia. Główne zadania ochrony PGOP 1 przy ul. 28 czerwca i PGOP 2 przy ul. Wrzesińskiej obejmują w szczególności: a) Kontrolę osób wchodzących na teren PGOP; b) Dozorowanie obszaru PGOP, wszystkich budynków, obiektów, urządzeń, sprzętu i pojazdów znajdujących się na jego terenie; c) Dozorowanie stanu ogrodzenia; d) Pilnowanie, aby w promieniu 20m od PGOP nie składowano nielegalnie odpadów; Główne zadania ochrony Siedziby Dyrekcji ZZO obejmują w szczególności: a) dozór siedziby Dyrekcji b) zabezpieczenie mienia Zamawiającego poprzez elektroniczny system dozoru włączony po zakończeniu pracy w siedzibie Dyrekcji przez upoważnionego pracownika Zamawiającego c) monitorowanie systemu i przyjazd samochodu patrolowego z grupą interwencyjną w czasie do 5 minut od chwili otrzymania sygnału o próbie włamania do obiektu. 5. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia będący załącznikiem nr 1 a) do SIWZ. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej przed terminem składania ofert. Termin, w którym możliwa jest wizja to 14 grudnia 2010 r. Godzina 09:00 - Składowisko Odpadów Miasta Poznania w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1, następnie godz. 10:00 PGOP 2 oraz godz:. 11:00 PGOP 1. Wykonawca winien dokonać sprawdzenia nadzorowanego terenu.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00- zł, /słownie: pięć tysięcy złotych 00/100/. Wadium może być wnoszone w następujących formach, tj.: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109, poz.1158, z późn. zm.). Wadium w ww. formach należy złożyć w kasie Zamawiającego: Zakład Zagospodarowania Odpadów, al. Marcinkowskiego 11 w Poznaniu, pok. nr 10 w godz. 08:00 - 14:30 . Wadium (oryginał) należy wnieść najpóźniej do dnia 17.12.2010 r. do godz. 08:00, które zostanie zdeponowane w kasie Zamawiającego. Przyjęcie dokumentu w kasie Zamawiającego nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wniesie na konto Zamawiającego: ING Poznań nr konta 53 1050 1520 1000 0023 4950 8362. Za skuteczny termin wniesienia wadium w pieniądzu, przyjęty będzie termin uznania rachunku Zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.city.poznan.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach