Przetargi.pl
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn. Rozbudową dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki

Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-270 Marki , Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7811003 wew. 660
 • Data zamieszczenia: 2021-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Marki
  Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
  05-270 Marki , woj. mazowieckie
  tel. 22 7811003 wew. 660
  REGON: 013269670
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.marki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn. Rozbudową dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn. Rozbudową dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki - szczegółowy zakres pełnienia funkcji i obowiązków Inspektora Nadzoru zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, który jest również załącznikiem do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach