Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Przedszkolnego Koordynatora Projektu

Gmina Sadlinki ogłasza przetarg

 • Adres: 82522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 757 510 , fax. 552 757 580
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sadlinki
  ul. Kwidzyńska 12
  82522 Sadlinki, woj. pomorskie
  tel. 552 757 510, fax. 552 757 580
  REGON: 17074804000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sadlinki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Przedszkolnego Koordynatora Projektu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Przedszkolnego Koordynatora Projektu pn. „SUPERMOC PRZEDSZKOLAKÓW - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Sadlinki”, nr RPPM.03.01.00-22-0039/18 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, (zaangażowanie zadaniowe – min. 30 godz. /m-c), w okresie od zawarcia umowy do 31 sierpnia 2021r. do zadań którego należeć będzie:  wsparcie kierownika projektu w opracowaniu dokumentów rekrutacyjnych oraz projektowych (np. regulaminy, dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne),  koordynowanie zadań w ośrodkach wychowania przedszkolnego,  zaplanowanie harmonogramu zajęć, przekazanie nauczycielom dokumentacji projektowej na zajęcia,  rekrutacja i selekcja uczestników projektu, w tym dokumentowania procesu rekrutacyjnego,  organizacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć i wyjazdów,  nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć oraz zgodnością realizacji zajęć ze Standardami realizacji wsparcia,  kontakt z prowadzącymi zajęcia oraz opiekunami wyjazdów, ewidencjonowania ich czasu pracy, zbierania od nauczycieli ewidencji czasu pracy i przekazywania ich do biura projektu;  monitorowanie frekwencji dzieci oraz wdrażania działań naprawczych w przypadku niskiej frekwencji,  przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektu,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79421100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach