Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania systemowego wraz z 3-letnią subskrypcją na wsparcie techniczne dla Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 80233 Gdańsk, ul. Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 347 24 00 , fax. +48 58 347 29 13
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
  ul. Narutowicza 42686
  80233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13
  REGON: 162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wyższa uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania systemowego wraz z 3-letnią subskrypcją na wsparcie techniczne dla Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania systemowego wraz z 3-letnia subskrypcją na wsparcie techniczne dla Politechniki Gdańskiej. Licencja typu Academic VMware vSphere 6 Enterprise Plus dla 1 CPU Subskrypcja Academic Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise Plus dla każdej licencji w pkt 1 na okres minimum 36 miesięcy Licencje oraz subskrypcje z pkt. 1 i 2 muszą zostać zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego kontem Vmware wskazanym na etapie dostawy. Przedmiot zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48620000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 6.100,00 PLN (słownie: sześć tysięcy sto złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy formularz rzeczowo-cenowy na dostawę oprogramowania systemowego dla Politechniki Gdańskiej, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1a do specyfikacji oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do specyfikacji w przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże tajemnicę przedsiębiorstwa, dokumenty wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach