Przetargi.pl
Pełnienie funkcji koordynatora inwestycji budowlanej polegającej na przebudowie Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25

POLITECHNIKA WARSZAWSKA ogłasza przetarg

 • Adres: 00-661 Warszawa, PLAC POLITECHNIKI 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 222345927
 • Data zamieszczenia: 2022-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
  PLAC POLITECHNIKI 1
  00-661 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 222345927
  REGON: 000001554
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji koordynatora inwestycji budowlanej polegającej na przebudowie Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji koordynatora inwestycji budowlanej polegającej na przebudowie Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Tomie III SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2 000 zł. musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust 7 ustawy Pzp.Wadium wnoszone w formie gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Wykonawca musi być podmiotem prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu2) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca musi wykazać, że posiada osobiście lub dysponuje osobą posiadającą następujące kwalifikacje:a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowanej, a w przypadku inżynierów spoza RP zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej;b) co najmniej 5 lat doświadczenia w prowadzeniu lub nadzorowaniu inwestycji, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej 5 inwestycjach kubaturowych o wartości minimum 50 000 000,00 zł brutto każda z nich.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach