Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Przebudowa ul. 3 Maja w Chorzowie- część drogowa"

Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Bałtycka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2411270 , fax. 32 2414060
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
  ul. Bałtycka 8 A
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 2411270, fax. 32 2414060
  REGON: 00016624900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.chorzow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Przebudowa ul. 3 Maja w Chorzowie- część drogowa"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa ul. 3 Maja w Chorzowie- część drogowa”, łącznie z wykonywaniem nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje kompleksową obsługę realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. 3 Maja w Chorzowie- część drogowa”, w tym między innymi zarządzanie, koordynowanie czynności wszystkich uczestników procesu budowlanego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, kontrola i nadzór nad realizacją robót budowlanych, odbiór i rozliczenie tych robót. W ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w taki sposób, aby zadanie pn.: „Przebudowa ul. 3 Maja w Chorzowie- część drogowa” zostało wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz ofertą wykonawcy robót, w ustalonym w umowie o roboty budowlane terminie, przy skutecznym wyegzekwowaniu od wykonawcy robót budowlanych wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót, jak również prawidłowo rozliczone. Rezultatem do osiągnięcia przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy jest doprowadzenie do terminowego i zgodnego z zakresem rzeczowym zakończenia umowy o roboty budowlane pn.: „Przebudowa ul. 3 Maja w Chorzowie- część drogowa”. Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. 2 UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1) Informacje dotyczące umowy o roboty budowlane: Umowa o roboty budowlane pn.: „Przebudowa ul. 3 Maja w Chorzowie – część drogowa” została zawarta dnia 30.09.2019 r. Termin realizacji robót budowlanych: do 31.12.2021 r. (27 miesięcy od daty zawarcia umowy). Umowa z Wykonawcą (dalej: GW) przewiduje rozliczenie robót kosztorysowe. W umowie z GW ustalono następujące rodzaje odbiorów: a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, b) odbiór częściowy, c) odbiór techniczny z dopuszczeniem do ruchu, d) odbiór końcowy. Równolegle do robót prowadzonych przez GW, w rejonie ulicy 3 Maja w Chorzowie prowadzone będą prace związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie”. Zadanie to realizowane jest przez Tramwaje Śląskie S.A., Chorzów, ul. Inwalidzka 5. Zakres rzeczowy robót budowlanych podano w Załączniku nr 9 do SIWZ. 2) Informacje dotyczące możliwości zmian umowy i warunki ich dokonania zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 3) Zamawiający na podstawie na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) zarządzanie zespołem ludzi, koordynowanie pracy personelu Inżyniera kontraktu, stały nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez personel Inżyniera kontraktu; b) obsługa administracyjno- biurowa. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 4) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, z którym zawarta będzie umowa zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji „Harmonogram płatności przejściowych”. 5) Usługa wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). 1. Wadium może być wniesione: 1.1. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A Nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770 Uwaga: za datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 1.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 1.3. w gwarancjach bankowych 1.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 1.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310 z późn. zm.). Uwaga: wadium wnoszone w postaci niepieniężnej (oryginały) należy zdeponować w Dziale Księgowości tut. Zarządu Ulic. 2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzi przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do zatrzymania wadium przez Zamawiającego. 3. Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych warunków formalnych, od których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej), a w szczególności nie może zawierać postanowień przewidujących obowiązki Zamawiającego do: - przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru podpisu osoby podpisującej wezwanie do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej); - złożenia wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej) za pośrednictwem banku lub innego podmiotu; - przedstawienia jakichkolwiek innych dokumentów, w tym w szczególności korespondencji z Wykonawcą lub dokumentów potwierdzających niewywiązanie się z obowiązków przez Wykonawcę. 4. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wniesione przez niego w pieniądzu wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  W terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.mzuim.chorzow.eu informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 tj. od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1. wypełniony Formularz Ofertowy – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1; 2. potwierdzenie wniesienia wadium (kopie przelewu na rachunek bankowy, gwarancji itp.); 3. wypełnione wzory oświadczeń załączonych do SIWZ (Załączniki Nr 4-5); 4. zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy (Załącznik Nr 7); 5. w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach