Przetargi.pl
Przebudowa ul. 11 Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką oraz budową łącznika do DK79 w Jaworznie” w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Obwodnicy Północnej"

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, Grunwaldzka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6181500, 6181586, , fax. 326 181 501
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  Grunwaldzka 33
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6181500, 6181586, , fax. 326 181 501
  REGON: 27625537000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.jaworzno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. 11 Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką oraz budową łącznika do DK79 w Jaworznie” w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Obwodnicy Północnej"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest:: - Budowa łącznicy Trasy Śródmiejskiej DK79: budowa nowego śladu odcinka drogi publicznej kategorii ruchu KR-3 o długości 168.00 m szer. 10,5 m (konstrukcja wraz z nawierzchnią) kategoria Z, roboty rozbiórkowe, przekładki i zabezpieczenia istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, oznakowanie poziome i pionowe, budowa ekranów akustycznych, nasadzenia zieleni, tereny nieutwardzone w pasie drogowym należy zahumusować i obsiać trawą, rozbiórka istniejącego śladu łącznika - ul. 11 Listopada: przebudowa odcinka drogi publicznej (konstrukcja i nawierzchnia) kategorii Z, kategorii ruchu KR-3 o długości 465.00 m i ujednoliconym zawężeniem do 6.0 m, przebudowa odcinków chodników i zjazdów, przebudowa poboczy, przebudowa przystanków komunikacji autobusowej, przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa kanału kablowego w pasie drogowym, oznakowanie pionowe i poziome, przebudowa sieci elektroenergetycznych, remont istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w rejonie przejść dla pieszych, tereny nieutwardzone w pasie drogowym należy zahumusować i obsiać trawą, budowa murów oporowych, przebudowa kanalizacji deszczowej. -Przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i 11 Listopada (rondo): przebudowa skrzyżowania trójwlotowego na skrzyżowanie typu rondo małe, kategoria Z, kategoria ruchu KR-3, średnica zewnętrzna jezdni ronda 39 m, średnica wyspy środkowej 22 m, szerokość pierścienia 2,5, pierścień z betonu szczotkowanego, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, budowa ciągów pieszych i rowerowych, budowa kanału kablowego, tereny nieutwardzone w pasie drogowym należy zahumusować i obsiać trawą. -przebudowa ul. Grunwaldzkiej: Przebudowa nawierzchni jezdni (warstwa ścieralna) od ul. Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Lipową w kierunku nowoprojektowanego ronda (km 0+000 do 0+100 oraz około 17 m dodatkowo od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Lipową - kierunek os. Gigant) wraz z budową wyniesionego skrzyżowania, przebudowa zjazdów i chodników, oznakowanie poziome i pionowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem zapisów wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdyz wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik SIWZ. Dla oceny czy wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedłożony dokument winien zawierać w szczególności informacje o: zakresie dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz informacje czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  5. W przypadku gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6.     Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl. 

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach