Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 63460 Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 621 520 , fax. 627 621 593
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
  ul. Ostrowska 8
  63460 Nowe Skalmierzyce, woj. wielkopolskie
  tel. 627 621 520, fax. 627 621 593
  REGON: 25085542300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweskalmierzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad pracami obejmującymi montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w następującej specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W ramach projektu przewiduje się montaż 296 sztuk instalacji PV o następujących mocach: a) o mocy 2,16 kWp, 8 szt. modułów – 27 szt. instalacji b) o mocy 3,24 kWp, 12 szt. modułów – 107 szt. instalacji c) o mocy 4,32 kWp, 16 szt. modułów – 92 szt. instalacji d) o mocy 4,86 kWp, 18 szt. modułów – 70 szt. instalacji Energia elektryczna produkowana w elektrowni PV będzie wykorzystywana na potrzeby socjalno – bytowe w 296 indywidualnych gospodarstwach domowych. Zadanie 2: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad pracami obejmującymi montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w następującej specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W ramach projektu przewiduje się montaż 187 sztuk instalacji kolektorów słonecznych w następujących zestawach: a) ilość płyt kolektorów – 2 szt.; pojemność zbiornika – 250 L – 64 szt. instalacji b) ilość płyt kolektorów – 3 szt.; pojemność zbiornika – 300 L – 94 szt. instalacji c) ilość płyt kolektorów – 4 szt.; pojemność zbiornika – 400 L – 29 szt. instalacji Energia cieplna produkowana przez kolektory będzie wykorzystywana na potrzeby socjalno – bytowe w 187 indywidualnych gospodarstwach domowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z zapisami SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach