Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania " Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazajalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie" w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Powiat Wieruszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 98-400 Wieruszów, Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 13 370, 62 78 13 386, , fax. 62 78 13 386
 • Data zamieszczenia: 2019-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wieruszowski
  Rynek 1-7
  98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
  tel. 62 78 13 370, 62 78 13 386, , fax. 62 78 13 386
  REGON: 25085483700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wieruszowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania " Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazajalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie" w formule "zaprojektuj i wybuduj"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie”, zwanego dalej „zadaniem projektowym” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmujące w szczególności: 1) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej, zgłaszanie Zamawiającemu wad i usterek dokumentacji projektowej, 2) weryfikację i kontroling dokumentacji projektowej pod kątem poszukiwania błędów w celu szybkiego podjęcia działań naprawczych, zgodności z zakresem zadania projektowego i wskaźnikami określonymi w umowie o dofinansowanie, 3) zapewnienie, że zakończone prace projektowe będą zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami określonymi w umowie o dofinansowanie, 4) monitorowanie i nadzorowanie realizacji robót budowlanych w zakresie określonym dokumentacjami projektowymi, warunkami umowy o dofinansowanie i umowy o wykonanie zadania projektowego. Monitoring obejmuje zarówno postęp rzeczowy jak i finansowy zadania projektowego, 5) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia umowy o wykonanie zadania projektowego m.in.: protokołów z przekazania dokumentacji projektowej, wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, protokołów robót ulegających zakryciu, protokołów prób i sprawdzeń, wniosków o uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zamontowanych urządzeń, wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie, 6) opiniowanie harmonogramów rzeczowo- finansowych stanowiących podstawę rozliczeń z wykonawcą zadania projektowego, 7) prowadzenie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane, 8) koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego wszystkich branż, 9) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastępstwa przez osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym odpowiadającemu co najmniej przedstawionemu w ofercie składanej w niniejszym postępowaniu, 10) przeprowadzanie z wykonawcą zadania projektowego odbioru robót ulegających zakryciu, a przy udziale Zamawiającego, odbiorów częściowych i końcowego, 11) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych urządzeń i instalacji, 12) nadzorowanie i egzekwowanie realizacji zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia przez wykonawcę zadnia projektowego stwierdzonych usterek, 13) opracowywanie opinii dotyczących wad obiektu uznanych za niedające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy zadania projektowego z określeniem wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za roboty budowlane, 14) zapewnienie przestrzegania i stosowania Prawa budowlanego przez wykonawcę zadania projektowego przy realizacji robót budowlanych, 15) sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym uprawnień i dokumentów dotyczących przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego projektantów, kierownika budowy i kierowników robót branżowych wykonawcy zadnia projektowego i potwierdzenie tego faktu stosowną notatką. 16) pisemne opiniowanie zgłaszanych przez wykonawcę zadania projektowego zmian osób, o których mowa w pkt 15, 17) zapewnienie, że zakończone roboty budowlane będą zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami określonymi w umowie o dofinansowanie, umowie na wykonanie zadania projektowego i pozwoleniem na budowę, 18) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rzeczowego i finansowego rozliczenia umowy o wykonanie zadania projektowego w terminach zgodnych z zawartą umową o dofinansowanie i umową zawartą z wykonawcą zadania projektowego, 19) przekazanie placu budowy Wykonawcy zadania projektowego po uzyskaniu pozwolenia na budowę, 20) stałe konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiającego, wspieranie działań Zamawiającego w celu prawidłowego i terminowego zakończenia realizacji inwestycji, 21) w przypadku opóźnień prac projektowych lub robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich możliwych środkach naprawczych, które należy zastosować w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z opóźnieniami, 22) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, projekcie budowlanym. 23) zatwierdzanie wbudowywanych materiałów, sprawdzanie kompletności, oryginalności i prawidłowości wystawienia wszystkich certyfikatów, atestów, dokumentów potwierdzających jakość, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, 24) wydawanie wykonawcy zadania projektowego, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz, dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 25) zgłaszanie wykonawcy zadnia projektowego żądań dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z umową o dofinansowanie, pozwoleniem na budowę, 26) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzanych testów i technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia, 27) aktualizowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie i umową z wykonawcą zadania projektowego, 28) przygotowywanie innych niż wyżej wymienione dokumentów rozliczeniowych do umowy o dofinansowanie, 29) pisemne opiniowanie wystąpień wykonawcy zadania projektowego o zwiększenie lub zmniejszenie zakresu robót, przedstawianie analiz skutków finansowych tych zmian, zmiany terminów, 30) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji ( korespondencji) z wykonawcą zadania projektowego celem zapewnienia środków dowodowych w przypadku ewentualnych sporów z wykonawcą zadania projektowego, 31) gromadzenie i sprawdzanie kompletności przekazanej przez wykonawcę dokumentacji odbiorowej ( powykonawczej ) zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadania projektowego, sprawdzanie jej zgodności z faktycznie wykonanym zakresem prac i robót budowlanych, 32) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, 33) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad i usterek, 34) nadzorowanie realizacji umowy z Wykonawcą zadania projektowego w zakresie zgodności z zapisami o podwykonawstwie, żądanie umów o podwykonawstwo, informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z nieprzestrzeganiem zapisów umowy z wykonawcą zadania projektowego w zakresie podwykonawstwa, przedstawianie Zamawiającemu comiesięcznej pisemnej informacji dotyczącej stanu rozliczeń z podwykonawcami, 35) nadzorowanie realizacji umowy z wykonawcą zadania projektowego w zakresie zgodności z wymaganiami dotyczącymi zatrudniania na podstawie umów o pracę, 36) regularne organizowanie, nie rzadziej niż raz w tygodniu narad koordynacyjno-technicznych z udziałem wykonawcy zadania projektowego ( projektantów i/lub kierownika budowy, kierowników robót ), Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, 37) przygotowywanie na żądanie Zamawiającego raportów, ocen z realizacji umowy o dofinansowanie, 38) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozliczeń i przeprowadzenie niezbędnych rozliczeń w przypadku przerwania robót budowlanych lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zadania projektowego w szczególności inwentaryzacji wykonanych robót, 39) zweryfikowanie i pisemne zatwierdzanie przez inspektorów nadzoru wszystkich branż dokumentacji powykonawczej, 40) poddanie się kontrolom w zakresie wykonania przedmiotu umowy dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne uprawnione w tym zakresie podmioty. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na pisemne wezwanie każdej instytucji wskazanej w zdaniu pierwszym wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących wykonywania niniejszej umowy. 41) udział w imieniu Zamawiającego w czynnościach odbiorowych przeprowadzanych przez organ Nadzoru Budowlanego, Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną, Urząd Dozoru Technicznego, 42) przygotowywanie dokumentów i opracowań, dotyczących wyżej wymienionego zakresu prac, niezbędnych Zamawiającemu w ewentualnym postępowaniu arbitrażowym lub przed sądem powszechnym. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego na budowie sprawując funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.). Opis zadania objętego nadzorem stanowi załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dodatkowe opracowania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jeżeli okaże się, że ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy PZP: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. Nie dopuszcza się zapisu, iż gwarancja wygasa z chwilą zwrotu oryginału gwarancji. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w REJONOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUTUTOWIE O/ WIERUSZÓW NR 33 9256 0004 2600 0169 2000 0030 z zaznaczeniem „Wadium – nr referencyjny sprawy………………………………..…………………………… – ……………………………………………………………..…………………………………………..” Kopię polecenia przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej jako najkorzystniejszej. W przypadku wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać, że odnosi się ona/ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji/poręczenia jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( wymaga się aby wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego byli wymienieni ).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2) Dowód wniesienia wadium; 3) W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie – upoważnienie dla wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału (lub notarialnie poświadczonej kopii); 4) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Upoważnienie musi być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 5) Zobowiązania innych podmiotów (w oryginale) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III. 4 ogłoszenia. Stosownie do zakresu udostępnianych wykonawcy zasobów przez inny podmiot oraz warunków, których spełnianiu one służą, wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty tych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach