Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie”

Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, Sadowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48422888100 , fax. +48427190816
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
  Sadowa 6A
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. +48422888100, fax. +48427190816
  REGON: 472068423
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie” . 2. Dokumentacja dotycząca inwestycji objętej usługą nadzoru, dostępna jest na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej: www.powiatzgierz.bip.net.pl w zakładce BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH tytuł postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie”. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z dokumentacją. 3. Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez cały okres realizacji inwestycji określony w następujący sposób: termin rozpoczęcia: od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, termin zakończenia robót nadzorowanej inwestycji do dnia zakończenia okresu gwarancyjnego na nadzorowane zadanie. Powyższa usługa nadzoru inwestorskiego sprawowana będzie do chwili spisania protokołu końcowego bez uwag. Ponadto Wykonawca pełniący funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego powyższej inwestycji, zobowiązany będzie pełnić tę funkcję przez cały czas trwania gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 4. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. 5. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie obejmuje między innymi: 1) uczestniczenie w czynnościach przekazywania Wykonawcy terenu budowy; 2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 3) kontrolę w czasie procesu inwestycyjnego kompletności i jakości oraz zgodności z projektem i sztuką budowlaną prac wykonywanych w poszczególnych branżach, zgodnie z zakresem umowy na realizację zadania; 4) zatwierdzanie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu robót budowlanych oraz opiniowanie materiałów zastosowanych w ramach przedmiotu umowy; 5) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót; 6) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych; 8) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych pisemnie w dzienniku budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych; 9) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 10) przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót; 11) potwierdzanie ilości wykonanych robót w cyklu miesięcznym odbioru częściowego; 12) potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze; 13) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych okresu gwarancji oraz ostatecznym odbiorze pogwarancyjnym; 14) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w których będą uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania, w tym także na wniosek Zamawiającego 15) wykonywanie innych czynności, nie wymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót budowlanych; 16) nadzór nad realizacją poszczególnych etapów robót zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę szczegółowym harmonogramem prac budowlanych. W przypadku, gdy szczegółowy harmonogram prac budowlanych nie spełnia wymagań umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego powiadamia o tym fakcie Zamawiającego oraz wnosi do Wykonawcy o skorygowanie szczegółowego harmonogramu prac budowlanych; 17) sporządzenie i przedstawianie Zamawiającemu w formie elektronicznej cotygodniowych sprawozdań z realizacji poszczególnych etapów robót. 6. Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez cały okres realizacji zadania do chwili spisania protokołu końcowego, oraz przez cały czas trwania gwarancji. 7. JAKOŚĆ - rozumiana jako deklarowany przez Wykonawcę czas przybycia na plac budowy od powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany będzie określić jeden przedział czasowy wymieniony poniżej: przybycie na plac budowy w ciągu 3 godzin od powiadomienia - 40 pkt, przybycie na plac budowy w ciągu 4 godzin od powiadomienia - 20 pkt, przybycie na plac budowy w ciągu 5 godzin od powiadomienia - 0 pkt - stanowi kryterium oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. 8. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z art. 36 a Ustawy; 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 5 pkt 2 Ustawy. 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy o ile są znane Wykonawcy na etapie składania ofert; zasoby podmiotów trzecich 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 3 pkt 2 Ustawy. 5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodniez art. 22 a ust 1 Ustawy; 6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy; 9. Zgodnie z art. 24aa Ustawy Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Znaczy to, że dokumenty wymienione poniżej wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ na odrębne wezwanie i w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach