Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczynie

Gmina Sulejów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-330 Sulejów, ul. Konecka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 102 500 , fax. 446 162 551
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulejów
  ul. Konecka 42
  97-330 Sulejów, woj. łódzkie
  tel. 446 102 500, fax. 446 162 551
  REGON: 59064832700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 38, 55 66/2 obręb Uszczyn, gmina Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczynie”. 2. Zakres rzeczowy prac, nad którymi sprawowany ma być nadzór inwestorski jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulejowie, tj. www.sulejow.pl →Aktualności→ Zamówienia publiczne→ Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. Euro → Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 38, 55 66/2 obręb Uszczyn, gmina Sulejów lub do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulejowie w wejściu C, pok. 16 poniedziałek od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. 3. Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami. 4. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej miejsc, gdzie będą prowadzone roboty budowlane podlegające nadzorowi celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonywaniem prac. 5. Wartość zamówienia związana z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 38, 55 66/2 obręb Uszczyn, gmina Sulejów wynikająca z szacunku wynosi 216 703,77 złotych brutto. 6. Do obowiązków Wykonawcy – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, należy: 1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad w/w inwestycją zgodnie z obowiązującymi przepisami uregulowanymi w ustawie Prawo Budowlane, 2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, 3) uczestniczenie w przekazaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, 4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytku, 5) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 6) udzielania wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia. 7) podczas trwania robót budowlanych - obecność na budowie, co najmniej 12 razy w miesiącu (w tym 3-4 razy w tygodniu, co potwierdza wpis w dzienniku budowy) oraz na każde wezwanie Zamawiającego przekazane na piśmie, mailem lub telefonicznie, 8) wyznaczanie terminów prób, rozruchów i innych istotnych czynności na budowie w porozumieniu z wykonawcą robót budowlanych oraz Zamawiającym, 9) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych przestrzegania przepisów bhp, 10) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska, 11) nadzór nad zabezpieczeniem stanu robót oraz placu budowy na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego, w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku których wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego, 12) dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych, harmonogramu przedkładanych przez wykonawcę robót, 13) przekazywanie Zamawiającemu dokumentów w terminach gwarantujących dokonanie zapłaty zgodnie z warunkami umowy zawartej z Wykonawcą robót, 14) sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych w celu uruchomienia płatności określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, 15) sprawdzanie rozliczeń wykonawcy robót budowlanych i potwierdzanie należnych mu kwot oraz rozliczenie końcowe inwestycji, 16) uzgadnianie propozycji odstępstw od projektu technicznego lub wykonania robót zamiennych, 17) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Inwestora (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 18) uzyskanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań. 19) reprezentowanie Zamawiającego (za jego pisemną uprzednią zgodą) w kontaktach z projektantem i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, 20) przedkładanie, co dwa tygodnie pisemnej informacji na temat postępu robót, realizacji inwestycji wraz z ewentualnymi uwagami, 21) prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych i odbioru końcowego) wykonywanych robót budowlanych, 22) bieżąca kontrola zaawansowania wykonywania:  robót, ich ilości, jakości i wartości oraz prawidłowości fakturowania zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych;  rzeczowego i finansowego zadania w zakresie zgodności z aktualnym harmonogramem robót oraz umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót;  jakości i ilości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 23) stałe konsultowanie i doradztwo na rzecz Inwestora w zakresie objętym przedmiotem umowy, 24) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót budowlanych, 25) zgłaszanie każdorazowo Zamawiającemu pełnej informacji o zamiarze wprowadzenia robót zamiennych (wykonawca robót budowlanych zgłasza taki zamiar inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz projektantowi, natomiast inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku pozytywnego zaopiniowania zmian oraz po uzyskaniu akceptacji projektanta przedkłada inwestorowi pisemnie pełną informację dotycząca zmiany wraz ze swoją opinią oraz projektanta). Obowiązkiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest niedopuszczenie do wykonywania robót zamiennych bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, 26) potwierdzenie ilości wykonanych robót przy każdym protokole odbioru z uwzględnieniem wymagań określonych przez Zamawiającego, 27) potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru: końcowego i pogwarancyjnego, 28) udział w naradach zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych, 29) udział w przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym, 30) wykonywanie innych czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane z wymaganiami Zamawiającego. 7. Wykonawca - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo: 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 3) do wstrzymania robót w wypadku stwierdzenia rażącego odstępstwa od dokumentacji technicznej stwarzającego zagrożenie dla życia lub mienia. 8. Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja projektowa, obowiązujące przepisy prawa, wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawarta umowa o roboty budowlane, które są znane Wykonawcy. 9. Za wykonanie usługi objętej przedmiotowym zamówieniem. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Płatność na podstawie faktury wraz z dołączonym protokołem odbioru końcowego bezusterkowego w terminie minimum 14 dni (zgodnie z ofertą) od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (wg załącznika nr 1). 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 3. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach