Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych.”

Urząd Gminy Klucze ogłasza przetarg

 • Adres: 32310 Klucze, ul. Partyzantów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 326 428 508 , fax. 326 428 052
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Klucze
  ul. Partyzantów 1
  32310 Klucze, woj. małopolskie
  tel. 326 428 508, fax. 326 428 052
  REGON: 53776300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-klucze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, prac konserwatorskich wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych pod nazwą „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych.”, a w szczególności: a) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji wykonywanych robót z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania, c) sprawdzanie i odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, ich jakości i wartości oraz usunięcia wad stwierdzonych podczas czynności odbioru częściowego lub końcowego, e) kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym, f) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zawartą umową na wykonanie robót budowlanych oraz terminowości ich wykonania. g) reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji zadania przez sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi oraz robotami budowlanymi, w tym kontroli zgodności prowadzonych prac konserwatorskich oraz robót budowlanych z wydanymi pozwoleniami konserwatorskimi, uzgodnioną dokumentacją, tj. programami konserwatorskimi, projektem budowlanym, sztuką konserwatorską oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987) oraz z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prac konserwatorskich i robót budowlanych. Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami na wykonanie zamówienia pod nazwą „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych.” dostępne są na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugklucze,a,1471073,ogloszenie-o-zamowieniu-adaptacja-dworku-dietla-do-nowych-funkcji-spolecznych.html
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. pkt. 1 ustawy PZP.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Polisa OC – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. b) Pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach