Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Marylskiego w Książenicach i ul. Źródlanej w Radoniach w gminie Grodzisk Mazowiecki

Gmina Grodzisk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 555 146 , fax. 227 555 327
 • Data zamieszczenia: 2021-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodzisk Mazowiecki
  ul. Kościuszki 32A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 227 555 146, fax. 227 555 327
  REGON: 52478900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodzisk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Marylskiego w Książenicach i ul. Źródlanej w Radoniach w gminie Grodzisk Mazowiecki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Zadania inwestycyjne, których dotyczy przedmiotowy nadzór inwestorski: 1) Budowa drogi gminnej nr 150258W ulicy Marylskiego we wsi Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki 2) Budowa drogi gminnej nr 150258W ulicy Źródlanej we wsi Radonie Gmina Grodzisk Mazowiecki. 1.2. Ogólny zakres robót dla poszczególnych zadań inwestycyjnych: 1) Budowa drogi gminnej nr 150258W ulicy Marylskiego we wsi Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki Zamówienie obejmuje zakres budowy ulicy Marylskiego od km 0+813,00 do km 2+495,40 dokumentacji projektowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi (ciągu komunikacyjnego) łączącej drogę powiatową 1504W (ul. Widokowa we wsi Radonie) z drogą powiatową nr 1503W (ul. Mazowiecka we wsi Książenice) w gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, sieci nn oraz sieci telekomunikacyjnej”. Ogólny zakres robót obejmuje: • demontaż istniejącej nawierzchni jezdni z płyt żelbetowych • demontaż jezdni z kostki betonowej (do ponownego ułożenia) • budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej • budowa jezdni o nawierzchni z kostki brukowej • budowę / przebudowę chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej • budowę ścieżek rowerowych o naw. Asfaltowej • budowę skrzyżowania o ruch okrężnym na połączeniu z drogą powiatową • przebudowę istniejącego skrzyżowania o ruchu okrężnym na połączeniu z al. Spacerową • korektę lokalizacji istniejących słupów energetycznych, • budowę oświetlenia ulicznego; • przebudowę sieci telekomunikacyjnej – napowietrznej, kablowej telefonicznej i światłowodowej • przebudowę sieci wodociągowej • przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, • przebudowę sieci gazowej, • przebudowę sieci nn • budowę kanału kanalizacji deszczowej • budowę stałej organizacji ruch • wycinkę drzew i wykonanie zieleni • budowa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby Urzędu Miasta i monitoringu miejskiego 2) Budowę drogi gminnej nr 150258W ulicy Źródlanej we wsi Radonie Gmina Grodzisk Mazowiecki. Zamówienie obejmuje zakres budowy ulicy Źródlanej od km 0+620,00 do km 0+813,00 dokumentacji projektowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi (ciągu komunikacyjnego) łączącej drogę powiatową 1504W (ul. Widokowa we wsi Radonie) z drogą powiatową nr 1503W (ul. Mazowiecka we wsi Książenice) w gminie Grodzisk Mazowiecki wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, sieci nn oraz sieci telekomunikacyjnej”. Ogólny zakres robót obejmuje: • demontaż istniejącej nawierzchni jezdni z płyt żelbetowych z ich ułożeniem w innej lokalizacji • budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej • budowę chodników z kostki brukowej betonowej • budowę ścieżek rowerowych o naw. asfaltowej • budowę oświetlenia ulicznego • budowę przepustu • wprowadzenie stałej organizacji ruch • wycinkę drzew • zagospodarowanie pasa drogowego (np.: skarpy, rowy, zieleń) • budowa kanalizacji teletechnicznej na potrzeby Urzędu Miasta i monitoringu miejskiego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach