Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych realizowanych w ramach projektu pn. "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług"

Związek Powiatów Lubuskich ogłasza przetarg

 • Adres: 65-057 Zielona Góra, Podgórna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 452 75 30
 • Data zamieszczenia: 2021-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Powiatów Lubuskich
  Podgórna 5
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 452 75 30
  REGON: 36188912300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych realizowanych w ramach projektu pn. "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest "Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych realizowanych w ramach projektu pn. " Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług". 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 33 części. 3. Szczegółowy zakres prac (Opis przedmiotu zamówienia) określony został w Załączniku nr 4.1-4.33 do SIWZ oraz w w załączniku nr 3 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi w OPZ. 5. W nawiązaniu do treści art. 29 ust 3a ustawy, mając na względzie wymóg posiadania odpowiednich uprawnień z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego przez osoby wykonujące zamówienie, Zamawiający nie dokonuje opisu czynności wymagających zatrudnienia osob na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w rozumieniu przepisów art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks Pracy .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach