Przetargi.pl
Pełna konserwacja dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełna konserwacja dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełna konserwacja dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 2. Wykaz obiektów przeznaczonych do konserwacji znajduje się w tabeli stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ/ załączniku nr 3 do umowy. 3. Wytyczne konserwatorskie odnośnie realizacji zamówienia znajdują się w Załączniku nr 9 do SIWZ/ załączniku nr 2 do umowy pt. Wstępne założenia i wytyczne konserwatorskie, niezbędne do pełnej konserwacji dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki oraz wymagania dotyczące odwzorowań cyfrowych. 4. Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie powyższej dokumentacji lub jej fragmentów bez zgody Administratora Danych Osobowych, którym jest Prezydent Miasta Białegostoku. 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Program prac konserwatorskich sporządzony po zapoznaniu się ze stanem obiektów i w oparciu o wiedzę i doświadczenie zawodowe. Program prac konserwatorskich musi zawierać wykaz planowanych czynności i zabiegów konserwatorskich z podaniem metod wykonania uwzględniających rodzaj i stan zasobu. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu program konserwatorski w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia przekazania Wykonawcy obiektów przeznaczonych do konserwacji, w formie pisemnej lub elektronicznej. Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki, ul. Białówny 11, 15-437 Białystok, pokój nr 201 (sekretariat), Adres poczty elektronicznej e-mail: du@um.bialystok.pl. 6. Wykonawca dokona zabiegów konserwatorskich na podstawie opracowanego Programu prac konserwatorskich. 7. Wykonawca zapewni opakowania ochronne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 9 do SIWZ/ załączniku nr 2 do umowy. 8. Po zakończeniu prac, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego dokumentację konserwatorską wraz z oświadczeniami o jej kompletności. Wymagania dotyczące dokumentacji prac konserwatorskich znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ / załączniku nr 1 do umowy. 9. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi bieżący zakres i postęp prac, materiały użyte do konserwacji jak również wskaże osoby wykonujące prace konserwacyjne przy konkretnym obiekcie. 10. Wykonawca zobowiązany jest do transportu przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, z i do siedziby Departamentu Urbanistyki przy ul. Białówny 11, 15-437 Białystok lub innej lokalizacji na terenie miasta Białegostoku wskazanej przez Zamawiającego. Opakowania do transportu i ewentualne dodatkowe zabezpieczenie zasobu obiektów zapewnia Wykonawca na własny koszt. 11. Minimalny okres gwarancji na wykonane prace wynosi 2 lata (wydłużenie okresu gwarancji podlega ocenie zgodnie z warunkami wskazanymi w Rozdz. XIX SIWZ). 12. Wykonawca może osobiście zapoznać się z dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie z osobą wskazaną do kontaktu w kwestiach merytorycznych niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79971000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć: 1) do oferty: oddzielnie oświadczenie wstępne, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 1 SIWZ (na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ), 2) na wezwanie Zamawiającego: dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V SIWZ. 2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – załącznik nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( na lub wg. załącznika nr 6 do SIWZ ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 4. Wykonawca (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postepowaniu – Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach