Przetargi.pl
Park Niebrowski - Przestrzeń Publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców (I etap)

Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 724 23 11 , fax. 44 724 43 59
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
  ul. POW 10/16 10/16
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 44 724 23 11, fax. 44 724 43 59
  REGON: 59064831000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tomaszow-maz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Park Niebrowski - Przestrzeń Publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców (I etap)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie polega w szczególności na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu w obrębie dziedzińca szkolnego ZSP Nr 4 w ramach zadania pn. Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców wraz z wykonaniem robót budowlanych w systemie Projektuj i buduj. 1.1 Przedmiotem zamówienia jest: 1) zaprojektowanie, uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji, 2) wykonanie robót budowlanych i rozbiórkowych, 3) ułożenie chodników z kostki betonowej na utwardzonym podłożu, 4) wyposażenie terenu w obiekty małej architektury, 5) dostosowanie istniejącej kanalizacji deszczowej do nowo zaprojektowanego zagospodarowania terenu dziedzińca szkolnego. 6) wykonanie nasadzeń, obsianie trawą - zgodnie z dokumentacją. Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami wydanych uzgodnień. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji zgodne z PFU. 1.2 W ramach zamówienia należy: : 1) sporządzić projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach - w 3 egz. (dla Zamawiającego), oraz w ilości niezbędnej do uzyskania stosownych zgłoszeń, uzgodnień, 2) wykonać koncepcję zmiany zagospodarowania terenu dziedzińca szkolnego ZS Nr 4 (wraz z wizualizacją wybranego przez zamawiającego wariantu) w III wariantach z uzyskaniem akceptacji zamawiającego, Dyrektora ZS Nr 4 i Pełnomocnika mieszkańców wybranego wariantu koncepcji - po 1 egz. każdego wariantu koncepcji, 3) sporządzić specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz., 4) sporządzić kosztorysy wraz ze szczegółowymi przedmiarami robót z podziałem na poszczególne branże, w tym wykonanie dokumentacji projektowej - 2 egz., 5) uzyskać stosowne warunki techniczne, uzgodnienia i decyzje niezbędne do rozpoczęcia budowy, 6) całość dokumentacji przekazać zamawiającemu również w wersji elektronicznej - 2 egz., przy czym przez wersję elektroniczną należy rozumieć; - rysunki jako pliki w formacie PDF, CAD, - teksty jako pliki w formacie doc. (Word ), oraz PDF - kosztorysy jako pliki w formacie PDF oraz ath, 7) wykonać roboty budowlane na podstawie powyższego projektu i specyfikacji technicznych, 8) wyposażyć w niezbędną infrastrukturę - zgodnie z PFU, 9) wykonać dokumentację powykonawczą, w tym inwentaryzację powykonawczą. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ - Program funkcjonalno- użytkowy (PFU), w tym uszczegółowienie do PFU.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112914
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje na temat wadium zawiera SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tomaszow-maz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach