Przetargi.pl
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania N. M Panny w Bożnowie

Urząd Gminy w Żaganiu ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, ul. Armii Krajowej 9
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3777021 , fax. 068 3772336
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Żaganiu
  ul. Armii Krajowej 9 9
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 068 3777021, fax. 068 3772336
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazagan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: kościół

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania N. M Panny w Bożnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana pokrycia dachowego kościoła filialnego w m. Chrobrów w następującym zakresie: 1/ prace demontażowe - demontaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich - rozebranie istniejącego pokrycia dachowego z dachówek ce
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123614
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Pzp; 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami , oświadczeniami wymaganymi treścią siwz; 6) spełniają określone ustawą Pzp oraz niniejszą siwz wymagania. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia/.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy 2. Ogólne informacje o wykonawcy 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w trybie art. 22 ust. 1 ustawy-Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r./ 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument wystawiony musi być nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy i składania podpisu na ofercie. 6. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Oświadczenie o podwykonawcach 8. Kosztorys ofertowy przygotowany w oparciu o dostarczony przedmiar wraz z podaniem wysokości stawek kalkulacyjnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazagan.pl/index.php?id=155&pp=lista&idppi=77
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach