Przetargi.pl
Pakiet odczynników do sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-046 Łódź, ul. Wodna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 536 240 , fax. 422 536 249
 • Data zamieszczenia: 2021-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
  ul. Wodna 40
  90-046 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 536 240, fax. 422 536 249
  REGON: 29502400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-lodz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa Będąca Podmiotem Leczniczym Finansowanym z Budżetu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pakiet odczynników do sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet odczynników do sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2 dla 4 bibliotek x 96 prób (384 sekwencjonowania)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141625-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach