Przetargi.pl
Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych połączonych z drogą krajową nr 94 i drogami wojewódzkimi w powiecie olkuskim - etap I

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6430414, 6476670 , fax. 032 6430490
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu
  ul. Mickiewicza 2 2
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 032 6430414, 6476670, fax. 032 6430490
  REGON: 27625504500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych połączonych z drogą krajową nr 94 i drogami wojewódzkimi w powiecie olkuskim - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót w ramach w/w zadania, dotyczących wykonania cienkowarstwowego oznakowania poziomego odcinków dróg powiatowych: - nr 1095K (od drogi nr 1068K-Bolesław-Klucze-Jaroszowiec-Bydlin-Wolbrom do drogi nr 794) ; odcinek drogi :Bolesław-Klucze; kilometraż: 0+895; rodzaj oznakowania:P-10, P-14, P-4; - nr 1095K (od drogi nr 1068K-Bolesław-Klucze-Jaroszowiec-Bydlin-Wolbrom do drogi nr 794) ; odcinek drogi: Klucze-Jaroszowiec; kilometraż:od 0+049 do 4+227; rodzaj oznakowania: P-10, P-14, P-12, P-13, P-4, P-1e, P-1a, P-6, P-7a, P-7d ; - nr 1095K (od drogi nr 1068K-Bolesław-Klucze-Jaroszowiec-Bydlin-Wolbrom do drogi nr 794); odcinek drogi: Jaroszowiec-Bydlin; kilometraż:od 0+000 do 5+074; rodzaj oznakowania: P-10, P-14, P-12, P-13, P-4, P-1e, P-16, P-21a, P-6, P-7a, P-7d; - nr 1095K (od drogi nr 1068K-Bolesław-Klucze-Jaroszowiec-Bydlin-Wolbrom do drogi nr 794); odcinek drogi:Bydlin-Wolbrom; kilometraż:0+000, 0+035, 4+190, 8+145; rodzaj oznakowania: P-10, P-14, P-4, P-21a; nr 1126K (od drogi nr 794 Wolbrom - Żarnowiec) ; odcinek drogi: Wolbrom-Chlina; kilometraż: 2+222; rodzaj oznakowania:P-10, P-14, P-4. Szczegółowy zakres i rodzaj robót do wykonania w ramach w/w zadania zawiera załącznik nr 6 do SIWZ - Kosztorys ślepy i przedmiar robót oraz załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania zgodnie z nim w/w dróg, na czas prowadzenia robót. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty rękojmi na okres 8 miesięcy. Zamawiający dokona rozliczenia wykonanego oznakowania na podstawie obmiaru robót wykonanych i cen podanych przez Wykonawcę w kosztorysie dołączonym do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zmawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp.olkusz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach