Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu retoryki i kreowania wizerunku dla prawników

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg

 • Adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 617 94 10 , fax. 12 617 94 11
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
  ul. Przy Rondzie 5 5
  31-547 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 617 94 10, fax. 12 617 94 11
  REGON: 14058042800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kssip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu retoryki i kreowania wizerunku dla prawników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu retoryki i kreowania wizerunku dla prawników (do 100 osób)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 803000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie 1 - pro/przeprowadzone studia podyplomowe z zakresu retoryki i kreowania wizerunku
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kssip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach