Przetargi.pl
Oszacowanie wartości 117 nieruchomości gruntowych- sporządzenia operatów szacunkowych określających wartości prawa własności- na potrzeby aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia opłaty za przekształcenie oraz ustalenia opłat za wieczyste użytkowanie

Gmina Goleniów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, Plac Lotników 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 698 200 , fax. 914 698 298
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goleniów
  Plac Lotników 1
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 698 200, fax. 914 698 298
  REGON: 81168436700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oszacowanie wartości 117 nieruchomości gruntowych- sporządzenia operatów szacunkowych określających wartości prawa własności- na potrzeby aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia opłaty za przekształcenie oraz ustalenia opłat za wieczyste użytkowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie wykonania wyceny 117 nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta i gminy Goleniów, w celu zaktualizowania wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustalenia opłaty za przekształcenie oraz ustalenia opłaty za wieczyste użytkowanie. Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Wykonanie usługi obejmuje: - dokonanie wyceny i dostarczenie operatów szacunkowych 117 nieruchomości wskazanych w załączniku, w terminie wynikającym z umowy, - usunięcie wad operatów stwierdzonych w okresie 3 lat od dnia odbioru zamówienia, w terminie wynikającym z umowy, - udzielania na piśmie niezbędnych i kompletnych wyjaśnień i odpowiedzi na każde żądanie w terminie wynikającym z umowy, - udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych, jeżeli zajdzie taka konieczność, - dokonanie aktualizacji operatu szacunkowego – ( jeżeli wykonawca zadeklaruje dokonanie aktualizacji operatu szacunkowego w złożonej ofercie) - w terminie wynikającym z umowy. Żądanie aktualizacji, w razie zajścia takiej konieczności, może dotyczyć nie więcej niż 10% nieruchomości wycenianych w ramach umowy i może nastąpić w ciągu 3 lat od chwili podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie: Oświadczenia własnego, o którym mowa w punkcie 6 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: a) Formularz Ofertowy przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 4 ustawy Pzp - przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; d) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy. e) jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ; f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach