Przetargi.pl
1. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej”, 2. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków o numerach: 58, 59, 60 w Suliszewie”

Gmina Drawsko Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. W. Sikorskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 36334-85 do 7 , fax. 094 363-31-13
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drawsko Pomorskie
  ul. Gen. W. Sikorskiego 41
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 36334-85 do 7, fax. 094 363-31-13
  REGON: 52384400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej”, 2. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków o numerach: 58, 59, 60 w Suliszewie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej”,: a) budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej zawierających się w granicach działek 4/32; 1/1 obr. 0018 stanowiących pas drogowy, ul. Liliowa w Drawsku Pomorskim. b) W ramach projektu przewidziano budowę: - sieć wodociągową z rur PE 100 SDR17 średnicy 90mm, - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U200 SN8, - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 dn 110 SDR 17, - przepompownię ścieków z kręgów betonowych z betonu C35/45 z pompami zatapialnymi, c) Istniejący stan zagospodarowania: w granicach rozpatrywanego zakresu opracowania brak jest uzbrojenia w sieci wodno-kanalizacyjne. W bezpośredniej bliskości obszaru objętego niniejszym opracowaniem znajdują się sieci do których należy włączyć budowane rurociągi. 2) „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków o numerach: 58, 59, 60 w Suliszewie”: a) budowa odcinka sieci wodociągowej PE90 z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U200 z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE90 wraz z przepompownią i jej zasilaniem energetycznym zawierających się w granicach działek 114/3, 340, 338/2, 338/3, 338/4, 351/1 obr. Suliszewo 0037, stanowiących pas drogowy drogi gminnej i zespół działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną oraz teren zamknięty PKP. b) W ramach projektu przewidziano budowę: - sieci wodociągowej z rur PE średnicy 90mm, wykonywaną metodą przecisku w stalowych rurach osłonowych DN 150 pod nasypem kolejowym, - sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U200, wykonywaną metodą przecisku w stalowych rurach osłonowych DN 250 pod nasypem kolejowym, - sieci wodociągowej z rur PE średnicy 90mm wraz z przyłączami PE32 - sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U200 wraz z przyłączami PVC U160 - sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE średnicy 90mm wraz z przepompownią ścieków. c) Istniejący stan zagospodarowania: w granicach rozpatrywanego zakresu opracowania brak jest uzbrojenia w sieci wodno-kanalizacyjne. W bezpośredniej bliskości obszaru objętego niniejszym opracowaniem znajdują się sieci do których należy włączyć projektowane rurociągi. W granicach rozpatrywanej nieruchomości zlokalizowane jest napowietrzna sieć energetyczna oraz podziemne sieci i instalacje energetyczne i telekomunikacyjne nie stanowiąca zawartości niniejszego opracowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej” – 4.000 zł, 2) Dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków o numerach: 58, 59, 60 w Suliszewie” - 10.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach