Przetargi.pl
Organizacja wycieczki zagranicznej dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego w terminie 09.09 – 13.09.2019 r. Rzeszów – Karlowe Wary – Norymberga – Zamki Ludwika Bawarskiego - Rzeszów.

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wycieczki zagranicznej dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego w terminie 09.09 – 13.09.2019 r. Rzeszów – Karlowe Wary – Norymberga – Zamki Ludwika Bawarskiego - Rzeszów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Organizacja wycieczki zagranicznej dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego w terminie 09.09 – 13.09.2019 r. Rzeszów – Karlowe Wary – Norymberga – Zamki Ludwika Bawarskiego - Rzeszów. • 4 noclegów w hotelach o standardzie co najmniej 3* • 4 śniadania i 4 obiadokolacje w miejscach zakwaterowania; • 1 obiad w ostatnim dniu wycieczki; • transport autokarem (wc, klimatyzacja, video / dvd, barek) + opłaty drogowe i parkingowe; • opieka pilota / przewodnika na całej trasie wycieczki; • licencjonowani przewodnicy w jęz. polskim: w punktach zwiedzania zgodnie z planem wycieczki. • ubezpieczenie KL 15.000 €, KR 6.000 €, NWI 16.000 zł, NWS 16.000 zł, bagaż 1.000 zł • obligatoryjna składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; • zestaw słuchawkowy tour guide na całej trasie wycieczki dla każdego uczestnika wycieczki; • rejs promem / statkiem po Jeziorze Chiemsee na wyspę Herreninsel; • bilety wstępów do zwiedzanych obiektów: Stadtmuseum Fembohaus, Frauenkirche, Germanisches Nationalmuseum, Pałac Sprawiedliwości w Norymberdze, Pałac Nymphenburg, Zamek Hohenschwangau, Zamek Neuschwanstein, Zamek Herrenchiemsee, Katedra NMP w Monachium, Sanktuarium Wieskirche. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy: 1. Wykonawca wykaże, że jest do wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.) Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń metodą 0-1 w sposób: spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany Formularz oferty Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej prze notariusza)-jeżeli dotyczy Podpisany Opis oferowanego przedmiotu zamówienia sporządzony przez Wykonawcę (zawierający m.in. miejsce (nazwa hotelu) , standard noclegu,) Wykaz do kryterium „doświadczenie pilota” wraz z poświadczeniami (np. referencjami, lub innym dokumentem jednoznacznie wskazującym należyte wykonanie danej usługi przez osobę wykazaną w niniejszym wykazie). (brak tych dokumentów nie powoduje odrzucenia oferty, jedynie nie przyznanie punktów w kryterium „doświadczenie pilota”)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach