Przetargi.pl
Organizacja prac 12 Tematycznych Grup Roboczych (TGR), których celem jest wypracowanie rekomendacji stanowiących wkład do dokumentu Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021‒2030 w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja prac 12 Tematycznych Grup Roboczych (TGR), których celem jest wypracowanie rekomendacji stanowiących wkład do dokumentu Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021‒2030 w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. Przygotowanie ostatecznej koncepcji pracy 12 Tematycznych Grup Roboczych, 1.2. Rekrutację 84 uczestników (przedstawicieli mieszkańców miasta) 12 Tematycznych Grup Roboczych, wspartą działaniami promocyjnymi, 1.3. Organizację wydarzenia inaugurującego prace Tematycznych Grup Roboczych, 1.4. Organizację i przeprowadzenie spotkań warsztatowych Tematycznych Grup Roboczych, 1.5. Podsumowanie rezultatów pracy Tematycznych Grup Roboczych w postaci Raportu Końcowego, 1.6. Organizację wydarzenia zamykającego prace Tematycznych Grup Roboczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie co najmniej: a) Kierownikiem projektu - posiadającym doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika projektu w co najmniej 3 dowolnych projektach, z których każdy obejmował swoim zakresem co najmniej jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych: tworzenie strategii działań, planów i wizji rozwoju, prognozowanie i pozyskiwanie wiedzy o przyszłości, wypracowywanie rozwiązań i narzędzi pomocnych w rozwiązywaniu problemów w przestrzeni społecznej za pomocą narzędzi partycypacji społecznej, b) Koordynatorem ds. Merytorycznych posiadającym doświadczenie polegające na udziale w co najmniej 3 dowolnych projektach, z których każdy obejmował swoim zakresem co najmniej jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych: tworzenie strategii działań, planów i wizji rozwoju, prognozowanie i pozyskiwanie wiedzy o przyszłości, wypracowywanie rozwiązań i narzędzi pomocnych w rozwiązywaniu problemów w przestrzeni społecznej za pomocą narzędzi partycypacji społecznej, które jako autor lub współautor podsumował opracowaniem o charakterze raportu, rekomendacji lub analiz, c) 2 Koordynatorami ds. Organizacyjnych, z których każdy posiada doświadczenie polegające na udziale w co najmniej 3 projektach, w których pełnił funkcje organizacyjne. UWAGA: Z uwagi na fakt, iż dokument zawiera informacje związane z oceną ofert w kryterium „Doświadczenie zespołu”, Zamawiający wymaga jego złożenia na podstawie art. 26 ust. 2 f ustawy wraz z ofertą. Osoby legitymujące się wymaganym przez Zamawiającego doświadczeniem wskazane w wykazie osób na spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinny być osobami tożsamymi z osobami wskazanymi w wykazie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. 2. Formularz wyceny ofertowej. 3. Formularz ofertowy- w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 5. Wykaz imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o doświadczeniu tych osób. Osoby wskazane w wyżej wymienionym wykazie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia powinny być osobami tożsamymi z osobami wskazanymi w wykazie osób na spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponieważ ww. dokument stanowi treść oferty w stosunku do tego dokumentu nie zostanie zastosowany art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 6. Wstępna Koncepcja Pracy TGR - Wykonawca zobowiązany jest złożyć Wstępną Koncepcję Pracy TGR zgodną z Wymaganiami dotyczącymi przygotowania Wstępnej koncepcji pracy TGR. Dokument pt. „Wstępna Koncepcja Pracy TGR”: - nie powinien przekroczyć 10 stron (format: A4, czcionka: Arial, Rozmiar czcionki: 10; interlinia: pojedyncza, margines prawy i lewy: 2 cm; margines górny i dolny: 1,5 cm), - należy złożyć w oddzielnej zamkniętej kopercie włożonej do koperty z ofertą. 6.1. Procedura utajnienia Wstępnej Koncepcji Pracy TGR: Po zakończeniu części jawnej otwarcia ofert sekretarz Komisji Przetargowej dokona anonimizacji przedstawionych przez Wykonawców Wstępnych Koncepcji, w sposób uniemożliwiający identyfikację Wykonawcy podczas przyznawania punktacji w kryterium „Wstępna Koncepcja Pracy TGR”. 6.2. Procedura odtajniania Wstępnych Koncepcji Pracy TGR: 6.2.1. przed przyznaniem punktacji w kryterium „Wstępna Koncepcja Pracy TGR”, gdy w toku analizy i oceny ofert Zamawiający stwierdzi, że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, ze względu na sprzeczność Wstępnej Koncepcji Prac TGR z Wymaganiami dotyczącymi przygotowania Wstępnej koncepcji pracy TGR. 6.2.2. po przyznaniu punktacji w kryterium „Wstępna Koncepcja Pracy TGR”, gdy w toku analizy i oceny ofert Zamawiający stwierdzi, że oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu. 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 8. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy - w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 10. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach