Przetargi.pl
Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej w budynku przy ul. Brzeskiej 20-22

Sąd Rejonowy ogłasza przetarg

 • Adres: 21500 Biała Podlaska, ul. Brzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 342 08 80 , fax. 0-83 343 55 24
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy
  ul. Brzeska
  21500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 0-83 342 08 80, fax. 0-83 343 55 24
  REGON: 32296200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej w budynku przy ul. Brzeskiej 20-22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia całodobowej usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( teks jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.). Ochrona budynku powinna być realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wykonywanej przez osoby posiadające uprawnienia pracownika ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia. Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia będzie świadczona w budynku przy ul. Brzeskiej 20-22 całodobowo przez wszystkie dni tygodnia: od 7:00 do 16:00 w dni robocze Zamawiającego przez dwóch pracowników ochrony, od 16:00 do 7:00 od poniedziałku do piątku przez jednego pracownika ochrony,w pozostałym czasie przez jednego pracownika ochrony. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej 5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w wieku poniżej 65 roku życia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79000000-4

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 4 000,00 zł(słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2.Zamawiający żąda dowodu wniesienia wadium (np. kopii przelewu) dołączonego do oferty. 1)Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 93 1130 1017 0021 1002 6590 0004 w terminie do dnia 17 lutego 2017 r. do godz. 9.30 - wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w ww. terminie i do godz. 9.30 wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego. W ofercie należy wpisać numer rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium w pieniądzu lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w innej formie niż pieniężna. 2)Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany na pierwszej stronie niniejszej siwz w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem wadium do sprawy ZP-1/2017) albo złożyć do depozytu w kasie Zamawiającego. Kasa czynna jest w godzinach: od 9.00 do17.00 w każdy poniedziałek, a w pozostałe dni od wtorku do piątku w godzinach od 9.0 do 15.30 z przerwą od 14.00 do 15.00. Wpłaty od godziny 9.00 do 14.00. Kserokopię dowodu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3)Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczeń w formie oryginału. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy do skuteczności obowiązywania - zatrzymania przez Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4)Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podpisem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać: a)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 5 i 6 lit. a) - c) bez potwierdzania tych okoliczności, b)termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c)miejsce i termin zwrotu gwarancji. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 359). 4.W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie. 5.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. I , oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7.Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający, zgodnie z art. 46 ustawy, zwraca niezwłocznie wadium: a)wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, c)na wniosek Wykonawcy, który: - wycofał ofertę przed upływem term składania ofert, - został wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem pkt8.6, - którego oferta została odrzucona. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet należytego zabezpieczenia umowy. 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach