Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych w Gliwicach

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 25 B
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2705754 , fax. 032 2705754
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
  ul. Toszecka 25 B 25 B
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2705754, fax. 032 2705754
  REGON: 00002617500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsme.silesianet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna jednostki administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych w Gliwicach, w ramach projektu -Wykwalifikowani na rynek pracy-, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na 2 zadania zawiera ZAŁĄCZNIK NR 4 do siwz. Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do siwz. 3) Zamawiający wymaga, by w zakresie zadania nr 1 usługi wykonywane przez wykonawcę odpowiadały normom określonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, tj. podmiot uprawniony do kontroli jakości usług objętych przedmiotem zamówienia. Powyższe Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić składając w ofercie zaświadczenie Śląskiego Kuratora Oświaty o posiadaniu akredytacji w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsme.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach