Przetargi.pl
dostawa węgla eko-groszek

Zespół Szkół Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 42-450 Łazy, ul. Szkolna 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6733907 , fax. 032 6733907
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 1
  ul. Szkolna 2 2
  42-450 Łazy, woj. śląskie
  tel. 032 6733907, fax. 032 6733907
  REGON: 27809256400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1.lazy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa węgla eko-groszek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa węgla eko-groszek w ilości 185 ton na sezon grzewczy 2011 r. dla Zespołu Szkół nr 1 w Łazach o parametrach (dane techniczne): - Typ węgla - 31.2 - Granulat - 8-25 mm - Sortymetr - Groszek o zmodyfikowanym składzie ziarnowym Parametry jakościowe: - Wartość opałowa Qir - 26 000 - 26 999 kJ/kg - Zawartość popiołu Ar - 3,5 - 5,0 % - Zawartość siarki Str - 0,50 - 0,60 % - Zawartość wilgoci Wtr < 11 % - Liczba Rogi - 0-10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs1.lazy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach