Przetargi.pl
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021

Zespół Obsługi Szkół w Tokarni ogłasza przetarg

 • Adres: 32-436 Tokarnia, Tokarnia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 271 01 47, , fax. 12 271 01 47
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Szkół w Tokarni
  Tokarnia 380
  32-436 Tokarnia, woj. małopolskie
  tel. 12 271 01 47, , fax. 12 271 01 47
  REGON: 12056811800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na dowozie uczniów do: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Marusarza w Tokarni, Zespołu Placówek Oświatowych w Krzczonowie i Szkoły Podstawowej w Bogdanówce (w podziale na części), które obejmuje świadczenie usług przewozowych taborem przystosowanym do usług transportu zbiorowego w celu dowiezienia uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia wraz z zapewnieniem opieki uczniom w czasie przejazdu. Dowozy uczniów do przedmiotowych placówek oświatowych na terenie Gminy Tokarnia będą realizowane wyłącznie w dni nauki szkolnej, tj. z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432, z późn. zm.), tj. w okresie od dnia 01 września 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium przetargowego przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1)Dla części I w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 2)Dla części II w wysokości : 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 3)Dla części III w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego tj. Zespół Obsługi Szkół w Tokarni Krakowski Bank Spółdzielczy o/Pcim nr rachunku: 59 8591 0007 1230 0470 1049 0010 oznaczenie sprawy ZOS.272.04.2020
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający posiada uprawnienia do wykonywania przewozu osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 2140 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach