Przetargi.pl
Opracowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 18404 Łomża, Al. Piłsudskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 864 733 610 , fax. 864 733 210
 • Data zamieszczenia: 2018-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Al. Piłsudskiego 11
  18404 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 864 733 610, fax. 864 733 210
  REGON: 45066502400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lomza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Wykonanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży obejmującej poprawę efektywności energetycznej budynków pawilonu H i Kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11 (projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże) w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę / przebudowę / realizację robót budowlanych, a także sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową. w zakresie: - termomodernizacji budynku Pawilonu H i Kuchni ( docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie stropodachów, docieplenie ścian fundamentowych, wymianę grzejników oraz wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania i cwu ), - inne roboty związane z termodernizacją budynków – pokrycie dachów, opaski wokół budynków, wymiana instalacji odgromowej ), - wymiany central wentylacyjnych w budynku Kuchni, - wymianą oświetlenia wewnętrznego budynku Pawilonu H i Kuchni, - montażu OZE na budynkach Pawilonu H i Kuchni. 1.2. Opracowanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne Typ projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach