Przetargi.pl
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Tarnowskich Górach przy ul. Andersa

SIM Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Wolności 61/U1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SIM Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wolności 61/U1
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  REGON: 388934331
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sim-slask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Tarnowskich Górach przy ul. Andersa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Tarnowskich Górach przy ul. Andersa – dz. nr 3387/131 oraz 3388/131 wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Dokumentację projektową należy przygotować w oparciu o projekt koncepcyjny, opracowany przez pracownię projektową TERRABUD Sp. z o.o. Sp. K. Koncepcja zakłada alternatywne rozwiązania poszczególnych kondygnacji tj. garaż podziemny, parter, piętra pośrednie oraz ostatnie. Budynki mogą powstać jako kombinacja poszczególnych typowych rzutów kondygnacji tworząc bryły o różnej wysokości (4, 5 lub 6 kondygnacji, z garażami podziemnymi lub bez), które z kolei komponują budynki jedno lub wieloklatkowe, wykorzystujące zastosowane uprzednio typowe rozwiązania architektoniczne. Zamawiający przewiduje wykonanie projektu w ramach niniejszego postępowania w oparciu o tzw. „technologię tradycyjną” budowy z wykorzystaniem elementów technologii monolitycznych betonowych / żelbetowych oraz prefabrykowanych.Przewidywana w koncepcji struktura mieszkań jest orientacyjna. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany układu i typu mieszkań na etapie uzgodnień projektowych, po zawarciu umowy z Wykonawcą.2. Szczegółowy zakres usługi oraz warunki realizacji zamówienia zostały opisane w przedmiotowym SWZ, w koncepcji, o której mowa w ust. 1 oraz w projektowanych postanowieniach umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach