Przetargi.pl
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ETAP I) oraz zagospodarowania terenu działki w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej

SIM Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Wolności 61/U1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SIM Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wolności 61/U1
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  REGON: 388934331
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sim-slask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ETAP I) oraz zagospodarowania terenu działki w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (ETAP I) oraz zagospodarowania terenu obejmującego całą działkę w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej – dz. nr 270/6 obręb 0005 wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Dokumentację projektową należy przygotować w oparciu o projekt koncepcyjny, opracowany przez pracownię projektową TERRABUD Sp. z o.o. sp.k., która dzieli zadanie inwestycyjne na trzy etapy (ETAP I, II, III). Koncepcja zakłada alternatywne rozwiązania poszczególnych kondygnacji tj. garaż podziemny, parter, piętra pośrednie oraz ostatnie. Budynek może powstać jako kombinacja poszczególnych typowych rzutów kondygnacji tworząc bryłę o wysokości 6 kondygnacji, z garażami podziemnymi, składający się z pięciu segmentów. Zamawiający przewiduje wykonanie projektu w ramach niniejszego postępowania w oparciu o tzw. „technologię tradycyjną” budowy z wykorzystaniem elementów technologii monolitycznych betonowych / żelbetowych oraz prefabrykowanych. Przewidywana w koncepcji struktura mieszkań jest orientacyjna. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany układu i typu mieszkań na etapie uzgodnień projektowych, po zawarciu umowy z Wykonawcą.2. Projekt zagospodarowania terenu obejmować ma cały zakres ETAPU I, włączając w to zaproponowane w koncepcji parkingi, drogi, chodniki, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne oraz plac rekreacyjny. Przy projektowaniu należy mieć na względzie koncepcję zagospodarowania terenu (wynikającą z projektu koncepcyjnego) tj. obejmującą wszystkie trzy etapy realizacji inwestycji, oraz uwzględniać niezbędne przyłącza mediów dla inwestycji obejmującej wszystkie trzy etapy.3. Szczegółowy zakres usługi oraz warunki realizacji zamówienia zostały opisane w przedmiotowym SWZ, w koncepcji, o której mowa w ust. 1 oraz w projektowanych postanowieniach umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach