Przetargi.pl
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sal gimnastycznych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zadanie nr 1: Sala gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym, dz. Śródmieście, zadanie nr 2: Sala gimnastyczna przy II Liceum Ogólnokształcącym, dz. Północ

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324392302 , fax. +48324224124
 • Data zamieszczenia: 2021-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. +48324392302, fax. +48324224124
  REGON: 27625543000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rybnik.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sal gimnastycznych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zadanie nr 1: Sala gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym, dz. Śródmieście, zadanie nr 2: Sala gimnastyczna przy II Liceum Ogólnokształcącym, dz. Północ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wytyczne dotyczące rzeczowego zakresu przedmiotu zamówienia, obowiązujące dla zadania 1 i 2: Zakres opracowania: - przygotowanie materiałów wyjściowych, w tym np. zakup mapy do celów projektowych, - inwentaryzacja budowlana obiektu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z oceną stanu technicznego obiektu pod kątem możliwości realizacji zamierzenia budowlanego, - opracowanie założeń do projektu - analiza możliwości realizacji inwestycji w planowanym kształcie z rozszerzeniem o założenia dotyczące instalacji wewnętrznych wraz z określeniem konieczności ewentualnych zmian, dotyczących zaopatrzenia obiektu w media oraz z określeniem koniecznego zakresu przebudowy lub zabezpieczenia sieci kolidujących z zamierzeniem, - pozyskanie warunków zabezpieczenia, przebudowy kolidujących z inwestycją przyłączy i sieci wszystkich branż, których zabezpieczenie / przebudowa będzie wynikać z zaakceptowanej koncepcji, - wykonanie projektów dla wszystkich elementów koniecznych do przeprowadzenia realizacji inwestycji, - wykonanie projektu budowlanego część 1 tj.: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, załączniki formalno-prawne (z wymaganymi uzgodnieniami, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wymagań higieniczno-sanitarnych) dla celów uzyskania pozwolenia na budowę, - wykonanie projektu budowlanego część 2 tj.: projekt techniczny, z uwzględnieniem wszystkich branż i instalacji: projekty instalacji wodociągowej, projekty instalacji c.o. oraz c.w.u., projekty instalacji wentylacji (i klimatyzacji), projekty instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, projekty instalacji elektrycznych w pełnym zakresie, w tym również instalacji niskoprądowych, projekty systemów p.poż., projekty oświetlenia, w tym oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, projekty pozostałych instalacji, odpowiednio do wymagań wynikających z przepisów, projekt stałego wyposażenia, projekt branży drogowej, w tym dotyczący ewentualnej przebudowy zjazdu; - wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż, z uwzględnieniem projektu stałego wyposażenia, - wykonanie wytycznych do planu BIOZ, - wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - wykonanie przedmiaru robót, - wykonanie kosztorysu inwestorskiego, - wykonanie zbiorczego zestawienie kosztów (w przypadku opracowania odrębnych kosztorysów branżowych) obejmujące zestawienie wszystkich kosztorysów składających się na opracowanie, z podaniem dla każdego z nich wartości netto i brutto oraz podsumowaniem, - opracowanie harmonogramu wykonania robót budowlanych; Należy uzyskać wszelkie wymagane prawem warunki, uzgodnienia, zgody, opinie, pozwolenia i decyzje, umożliwiające wykonanie całości robót objętych niniejszym zamówieniem. Dokumentacja musi składać się z: - założeń do projektu – 1 egz. - projektów zabezpieczenia, przebudowy istniejących, kolidujących z inwestycją przyłączy, sieci dla celów ich zatwierdzenia w przewidzianym przepisami trybie – odpowiednio 3 lub 4 egz. - części 1 projektu budowlanego (PZT, PA-B, załączniki) dla celów uzyskania pozwolenia na budowę (zawierającego wszystkie branże w jednym opracowaniu) - 4 egz., - części 2 projektu budowlanego tj. projektu technicznego – 2 egz., - projektów wykonawczych dla poszczególnych branż stanowiących przedmiot opracowania – po 2 kpl. dla każdej branży, - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 1 kpl. - przedmiarów robót kosztorysów inwestorskich - 1 kpl. - zbiorczego zestawienia kosztów - 1 egz. - harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji inwestycji – 1 egz. - dokumentacji w formie elektronicznej – 1 kpl. - 1 egz. dokumentacji formalno-prawnej dla całego zadania, zawierającej: wykaz wszystkich opracowań stanowiących kompletną dokumentację, mapa do celów projektowych, warunki techniczne dysponentów sieci, zarządcy drogi itp., wyniki badań, opinie i uzgodnienia, decyzje administracyjne, wraz z kopiami złożonych wniosków o wydanie tych decyzji, zgody właścicieli, dzierżawców i zarządców terenów na wejście w teren i na lokalizacje na ich terenie obiektów budowlanych, karty uzgodnień międzybranżowych, podpisane przez projektantów, sprawdzających i rzeczoznawców dokonujących uzgodnień dokumentacji, oświadczenie Jednostki Projektowania, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oświadczenie Jednostki Projektowania o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną. Wszystkie ww. opracowania powinny być również (dodatkowo) przygotowane i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF oraz dodatkowo w postaci plików edytowalnych w formatach *.dwg, *.doc, *.xls i *.ath. Nazwy plików zawartych na płycie CD muszą posiadać informację o formacie oraz rozmiarze. Pozostałe wymagania i ustalenia przy realizacji zamówienia: - dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29 - 30 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, - dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, - dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami, - forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, - dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne oświadczenia, informacje BIOZ, mapy i inne dokumenty formalne, wymagane prze dokumentacja projektowa musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający jej dekompletację; wielkość czcionki przepisów oraz nagłówki tabel powinny być czytelne; zachować jednolitą formę graficzną, każda strona dokumentacji powinna być ponumerowana itp. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które są podstawą do opracowania dokumentacji projektowej pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.).Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji i akceptacja zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację projektów. - Wykonawca reprezentuje Zamawiającego w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego akceptacji zgłoszeń lub wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, w tym - jeżeli będzie to konieczne – będzie musiał uzupełnić dokumenty wymagane do uzyskania akceptacji. - Wykonawca będzie udzielał informacji i wyjaśnień, oraz uzupełniał dokumentację, jeżeli na etapie przetargu będzie to wymagane, na skutek pytań kierowanych do Zamawiającego przez uczestników postępowania przetargowego. Nadzór autorski / inwestorski: - bezpłatny, realizowany tylko w zakresie wynikającym z zapisów Ustawy Prawo budowlane, koszt pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w ofercie, przy założeniu, że roboty prowadzone na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego realizowane będą do końca 2024 r., - nadzór inwestorski nad wykonaniem robót będzie pełniony przez przedstawicieli Zamawiającego, natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania okresowej kontroli obiektu oraz składania ewentualnych wyjaśnień dotyczących wątpliwości w interpretacji rozwiązań projektowych, - w przypadku zastosowania rozwiązań rysunkowych lub opisowych, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia, Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego uszczegółowienia tych zakresów, - błędy projektowe w dokumentacji Wykonawca usuwa na własny koszt. Prawa autorskie. Przeniesienie praw autorskich zostało szczegółowo opisane w § 10 załącznika nr 6 -wzór umowy. Dodatkowe wymagania/ustalenia. - opracowane projekty muszą uwzględniać zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń. - Forma projektów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. - Dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób ze szczególny potrzebami, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. Zaleca się przy opracowaniu projektów stosowanie wytycznych związanych z projektowaniem uniwersalnym oraz wynikających z unijnego „programu dostępności dla polityki spójności 2014-2020”, w tym w szczególności określonego w nich standardu architektonicznego. Wykonawca powinien stosować obowiązujące w mieście wytyczne wynikające z Systemu Identyfikacji Wizualnej miasta Rybnika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach