Przetargi.pl
OPRACOWANIE STUDIUM WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO - POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Gmina Miejska Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6802300 , fax. 58 6802320
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kościerzyna
  ul. 3 Maja 9A 9A
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 58 6802300, fax. 58 6802320
  REGON: 19167512600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE STUDIUM WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO - POWIATU KOŚCIERSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego - powiatu kościerskiego. W ramach zamówienia należy wykonać opracowania: a)Analiza dostępności transportowej powiatu kościerskiego w latach 2014-2020, b)Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kościerskiego. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziale 4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712430003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.200 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście) przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=1314866
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną