Przetargi.pl
opracowanie projektu robót geologicznych dla potrzeb odwiercenia studni przechwytujących i iniekcyjnych oraz 16 piezometrów obserwacyjnych i wykonanie wierceń studni przechwytujących i iniekcyjnych oraz 16 piezometrów obserwacyjnych w ramach projektu „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-009 Bydgoszcz, Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 506 56 66, , fax. 52 506 56 67
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Dworcowa 81
  85-009 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 506 56 66, , fax. 52 506 56 67
  REGON: 34051783700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie projektu robót geologicznych dla potrzeb odwiercenia studni przechwytujących i iniekcyjnych oraz 16 piezometrów obserwacyjnych i wykonanie wierceń studni przechwytujących i iniekcyjnych oraz 16 piezometrów obserwacyjnych w ramach projektu „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu robót geologicznych dla potrzeb odwiercenia studni przechwytujących i iniekcyjnych oraz 16 piezometrów obserwacyjnych i wykonanie wierceń studni przechwytujących i iniekcyjnych oraz 16 piezometrów obserwacyjnych w ramach projektu „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego”. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 1) wykonać i dostarczyć Zamawiającemu projekt robót geologicznych; 2) uzyskać w imieniu Zamawiającego prawomocną decyzję administracyjną zatwierdzającą projekt robót geologicznych; 3) wykonać roboty geologiczne na podstawie zatwierdzonego projektu geologicznego; 4) wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację geologiczną z wykonanych robót geologicznych; 5) uzyskać w imieniu Zamawiającego prawomocną decyzję administracyjną zatwierdzającą dokumentację geologiczną z wykonanych robót geologicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 76300000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie Pzp i przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. - Wraz z ofertą (sporządzoną według załącznika numer 3 do SIWZ) Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 4 do SIWZ oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 5 do SIWZ. - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunków udziału w postępowaniu. - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty te występujące wspólnie, zwane są dalej: „konsorcjami”). - Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Spółka cywilna załącza pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika pełnomocnictwo - umowę spółki cywilnej lub uchwałę – w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Konsorcjum dołącza pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo – w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik numer 5 do SIWZ, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. - Formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum (dotyczy całego konsorcjum). Na pierwszej stronie, należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną