Przetargi.pl
Dostawa środków farmaceutycznych

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 89-120 Potulice, Aleja Parkowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525 874 440 , fax. 525 874 400
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  Aleja Parkowa 1
  89-120 Potulice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 874 440, fax. 525 874 400
  REGON: 31963500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków farmaceutycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: Dostawy środków farmaceutycznych. Kod CPV: 33600000- produkty farmaceutyczne (33615100-5, 33622300-9, 33631500-7, 33641000-5, 33662100-9, 33661600-7, 33670000-70. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym nr 1, który stanowi załącznik do siwz 1. 3. Ilości szacunkowe produktów są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość zamawianych produktów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego (wynikających z rotacji pacjentów oraz ze zmian nasilenia poszczególnych jednostek chorobowych, których nie można przewidzieć). 4. Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Dostawa leków z krótszym terminem ważności będzie realizowana po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany postaci farmaceutycznej: 1) w obrębie doustnych postaci o natychmiastowym uwalnianiu (np. tabletki na tabletki powlekane/ kapsułki/ drażetki i odwrotnie) a także tabletek o przedłużonym uwalnianiu na kapsułki o przedłużonym uwalnianiu i odwrotnie, pod warunkiem, iż nie wpłynie to na inne uwzględnione w opisie parametry - np. podzielność tabletki, rozpuszczalność w przewodzie pokarmowym, postać dojelitową itp. 2) ampułek na fiolki i odwrotnie 6. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań (a więc liczby jednostek miary w opakowaniu): 1) dowolnie (na opakowania mniejsze lub większe) w odniesieniu do liczby: tabletek/ kapsułek/ czopków/ globulek a także fiolek/ ampułek/ ampułkostrzykawek/ wkładów do wstrzykiwaczy/ butelek/ pojemników (bez zmiany ich dawki/pojemności). Jeżeli ilość jednostek środka farmaceutycznego w opakowaniu proponowanym przez Wykonawcę jest inna niż określona przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje zmian w formularzu cenowym: kolumna 11,12,13: a) w kolumnie 11 – koryguje ilość jednostek miar (np.tabletek) w opakowaniu b) w kolumnie 12 – koryguje jednostkę miary c) w kolumnie 13 - koryguje liczbę opakowań w taki sposób, aby całkowita ilość jednostek środka farmaceutycznego, była nie mniejsza niż ilość, jakiej żądał w siwz Zamawiający (jeżeli istnieje konieczność zaokrąglenia ilości opakowań Wykonawca zawsze zaokrągla je „w górę“). 2) wyłącznie na opakowania mniejsze z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6 - w odniesieniu do pozostałych produktów np. maści, kremów, żeli, past, zasypek, kropli do oczu/uszu, płynów/roztworów na skórę, syropów/płynów doustnych, aerozoli itp. - Zmianę na mniejsze opakowanie Wykonawca nanosi w formularzu cenowym na zasadzie opisanej w pkt.6 ppkt 1). 3) w odniesieniu do produktów opisanych w ppkt 2) dopuszcza się zmianę na opakowania większe wyłącznie w stosunku 1:1 czyli bez przeliczania ilości opakowań (np. za 8 op. 10-gramowych maści dopuszcza się 8 op. 15- gramowych). Tym samym ilość opakowań danego produktu, niezależnie od jego wielkości, nie może być mniejsza niż ta, której żądał w siwz Zamawiający. 4) zastrzega się brak możliwości zamiany kropli do oczu/ucha na opakowania typu minimsy/jednorazowe ampułki 7. W sytuacji, kiedy w obrocie nie znajduje się żaden produkt spełniający warunki zawarte w opisie środka farmaceutycznego (np. w przypadku wycofania z obrotu wszystkich leków zawierających daną substancję czynną, wycofania lub zaprzestania produkcji jedynego leku spełniającego warunki zawarte w opisie itp.) w formularzu cenowym należy umieścić taką informację oraz nie wyceniać danej pozycji. Informację powyższą Wykonawca dokumentuje poprzez załączenie do oferty pisemnej decyzji/informacji wystawionej przez upoważniony do tego organ, instytucję lub podmiot. 8. Wszystkie produkty muszą posiadać rejestrację leku (pozwolenie na dopuszczenie do obrotu) zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne lub status wyrobu medycznego w rozumieniu przepisów Ustawy o wyrobach medycznych. Dla każdego wyrobu medycznego na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarcza deklarację zgodności. Zamawiający nie dopuszcza dostaw produktów będących suplementami diety bądź kosmetykami. 9. Miejsce, sposób, terminy dostaw oraz forma i termin płatności. a) Dostawy w/w środków farmaceutycznych do Działu farmacji szpitala, zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego w Potulicach. b) Wykonawca dostarczać będzie środki farmaceutyczne własnym transportem, na swój koszt, z zachowaniem warunków zgodnych z warunkami przechowywania leku/wyrobu medycznego określonych przez producenta. c) Środki farmaceutyczne mają być dostarczane w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz zgodne pod względem numeru serii oraz dat ważności z danymi zamieszczonymi na fakturze. d) Realizacja dostaw środków farmaceutycznych wymienianych w załączniku nr 1 do umowy nastąpi w następnym dniu od złożenia zamówienia w godzinach 8:00 – 12:00. W wyjątkowych sytuacjach zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia leków na ratunek tzw. cito. Dostawa środków farmaceutycznych nastąpi w przeciągu 12 h od momentu złożenia zamówienia. e) Termin płatności: 30 dni, forma płatności: przelew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33615100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda przedstawienia aktualnego zezwolenia: 1. wydanego przez Głównego Inspektora farmaceutycznego lub inny uprawniony organ, zezwalającego na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi, o ile ich sprzedaż wymaga posiadania takiego zezwolenia. 2. wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny uprawniony organ, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do obrotu środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W sytuacji, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ (należy złożyć wraz z ofertą). 14. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa, lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 15. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 16. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 17. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne, zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną określona przez Zamawiającego. 18. W celu oceny, czy Wykonawca - polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 19. Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania – tj. dokumenty wymienione w rozdziale VII ust. 2 pkt. a) – i) niniejszej SIWZ. 20. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający na podstawie § 9 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie dokumentów żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podwykonawców potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, tj. dokumentów, o których mowa w rozdz. niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną