Przetargi.pl
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo

Gmina Barczewo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5148664
 • Data zamieszczenia: 2016-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barczewo
  Plac Ratuszowy 1 1
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5148664
  REGON: 51074357400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://barczewo.bip.net.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie procedury obejmującej teren obrębu Nikielkowo, zgodnie z uchwałą Nr XIV/100/15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie: 1) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), 2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 164, poz. 1587), 3) uchwały Nr XIV/100/15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo, 4) obowiązujących decyzjach o warunkach zabudowy, 5) obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego, 6) obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego, 7) złożonych wnioskach dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Zakres zamówienia obejmuj również: 1) sporządzenie tekstu i rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 164, poz. 1587), oraz zgodnie z przepisami innych ustaw związanych z problematyką planowania przestrzennego, 2) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko spełniającej wymagania określone w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) wraz z pisemną informacją, w jaki sposób i w jakim zakresie zostały uwzględnione w projekcie planu ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 3) sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, uwzględniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 164, poz. 1587), zgodnie z art 17 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), 4) przygotowanie wymaganych przepisami zawiadomień, pism, ogłoszeń, obwieszczeń, wykazów, zestawień, wystąpień, uchwał niezbędnych do wykonania czynności określonych w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), 5) wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej wraz z niezbędną dokumentacją fotograficzną w wersji papierowej i elektronicznej - prace terenowe (wizja terenowa zainwestowania i uzbrojenia terenu oraz elementów przyrodniczych), 6) skoordynowanie ustaleń projektu planu w rejonie granic jego opracowania z zapisami obowiązujących planów sąsiednich, 7) udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz w posiedzeniu gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, 8) udział w posiedzeniu komisji branżowej przed sesją oraz na sesji, na której planowane będzie uchwalenie projektu planu, 9) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego, o którym mowa w art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672) - 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej - pliki w formacie PDF lub JPG, 10) kompletowanie dokumentacji formalno-prawnej w ciągu całego okresu sporządzania projektu planu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://barczewo.bip.net.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach