Przetargi.pl
Opracowanie projektu graficznego i drukowanie ulotek w ramach projektu Myśl strategicznie! Ucz się praktycznie Program Rozwojowy PWSZ w Chełmie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5640456, 5640359 , fax. 082 5640456
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  ul. Pocztowa 54 54
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5640456, 5640359, fax. 082 5640456
  REGON: 11060701000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu graficznego i drukowanie ulotek w ramach projektu Myśl strategicznie! Ucz się praktycznie Program Rozwojowy PWSZ w Chełmie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie projektu graficznego i drukowanie ulotek w ramach projektu Myśl strategicznie! Ucz się praktycznie Program Rozwojowy PWSZ w Chełmie realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Opracowanie projektu graficznego przez Wykonawcę na podstawie materiałów nadesłanych przez Zamawiającego. Poprawki do uzyskania pełnej akceptacji. 2. Nakład 50000 szt. 3. Rozmiar kartki A4 4. Łamana w dwóch miejscach, do wewnątrz 5. Kolor pełny 4/4 (obustronnie) 6. Papier powlekany - gramatura papieru minimum 175g/m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793425007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VIII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy: - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - stosując odpowiednio zapisy o terminie ich wystawienia. 5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: - Oferta winna zawierać dokumenty określone w rozdziale VIII pkt 1 i 2 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę /osoby/ uprawnioną do podpisania oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną