Przetargi.pl
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy

Gmina Wierzchlas ogłasza przetarg

 • Adres: 98-324 Wierzchlas, ul. Szkolna 7
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8866112 , fax. 043 8866113
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wierzchlas
  ul. Szkolna 7 7
  98-324 Wierzchlas, woj. łódzkie
  tel. 043 8866112, fax. 043 8866113
  REGON: 73093476600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzchlas.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzchlas i Przycłapy. Zakres projektu budowlano - wykonawczego winien obejmować wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami zakończonymi studniami przyłączeniowymi max 5 m od budynku oraz włączenie w/w sieci kanalizacyjnej lub przepompowni ścieków już istniejących oraz do tych, które zostaną zaprojektowane zgodnie z załączonymi rysunkami z koncepcji kanalizacji gminy Wierzchlas, które stanowią pomocniczy materiał do opracowania projektu. W przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na zaprojektowanie przykanalików zakres opracowania kończy się na granicy działki. Przewidywana długość kolektora około 24 km. Ilość przyłączy ok. 600 szt. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o rozwiązania przyjęte w Koncepcji gospodarki ściekowej dla terenu Gminy Wierzchlas przyjętej przez Radę Gminy Wierzchlas uchwałą Nr XXI/165/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. 3. Obszar opracowania został określony na załączniku graficznym. 4. Na przedmiot zamówienia składają się: a) wykonanie map do celów projektowych w stopniu dokładności niezbędnej do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej (1:500 i 1:1000 na obszarze niezabudowanym); b) Badania geologiczne Badania należy wykonać zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane oraz Prawo Geologiczne oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 poz. 1696 z dnia 29 grudnia 2011 r.). Należy przewidzieć dla sieci kanalizacyjnej wiercenie co 500 m z koniecznością lokalizowania i okonturowania gruntów słabonośnych a w przypadku stwierdzenia zróżnicowanych przewarstwień częściej. Obowiązkowo należy wykonać odwiert w miejscach lokalizacji przepompowni sieciowych. Wymagana jest dokumentacja geologiczno - inżynierska lub techniczne badania podłoża gruntowego. c) Inne prace przygotowawcze Za inne prace przygotowawcze do projektowania i wykonania inwestycji, Zamawiający uważa wszelkie niezbędne uzgodnienia z właściwymi urzędami, podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi (wykaz właścicieli działek, uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli działek na przebieg sieci i przyłączy). Poza działami czysto projektowymi i nie omówionymi szerzej, Wykonawca jest zobowiązany do: a. przeprowadzenie oceny wpływu na środowisko wraz z niezbędnymi dokumentami, b. opracowania studium wykonalności projektu wg punktu 6, c. przygotowanie, we współpracy z Zamawiającym, wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego opracowanego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), d. wystąpienie w imieniu inwestora o warunki energetyczne zasilania przepompowni ścieków. Zaprojektowanie systemu monitoringu zsynchronizowanego z już istniejącym (działającym w oparciu o system GPRS). e. część formalno-prawna winna zawierać zestawienie wszystkich działek (ich numerów geodezyjnych oraz właścicieli) przez które będzie przechodził rurociąg, bądź inne urządzenia związane z projektowaną kanalizacją sanitarną, a także pisemne zgody właścicieli nieruchomości na zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na ich nieruchomości. f. zabezpieczenie i/lub ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Projekt wykonawczy powinien się składać m.in. z następujących części: - opisu technicznego, - części rysunkowej, - uzgodnień branżowych elementów sieci uzbrojenia w rejonie projektowanych robót, - mapy poglądowej topograficznej w skali 1:10.000 zawierającej wkreślenie granic administracyjnych, aglomeracji KPOŚK, granic obszarów chronionych, istniejących i projektowanych kolektorów sieci kanalizacyjnej. g. projekty wykonawcze powinny być sporządzone dla wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej, które znajdują się w obszarze przedmiotowej inwestycji. Do projektu wykonawczego powinny być dołączone oświadczenia projektantów i oświadczenia sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, h. przedmiar robót, który powinien być wykonany dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych projektem. Przedmiar winien zawierać wszystkie szczegółowe obmiary i wyliczenia, a także winien być powiązany ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych poprzez podanie dla każdej pozycji przedmiaru numeru specyfikacji, i. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -powinny być wykonane dla danej dokumentacji projektowej i uwzględniać pełny zakres projektów wykonawczych, winny zawierać szczegółowe wymagania od wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu, transportu zewnętrznego i technologicznego w ramach placu budowy, sposobu wykonania robót, kontroli jakości zrealizowanych robót, sposobu obmiaru robót do ich odbioru i rozliczenia, metod i zasad odbioru robót wykonanych itd., j. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) wraz z normami powołanymi w tym rozporządzeniu. k. STWIORB musi oparte być o normy PN 752:2008, PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 681-1:2002; PN-EN 681 - 2:2003; PN-EN 476:2006 , PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 124:2000. PN-EN 14396:2006 oraz PN-EN 13101:20005. l. Normy dot. studzienek - Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 wraz z naniesionym istniejącym uzbrojeniem. - PN-EN 476: 2011 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej - PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje, - PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych - PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. - PN-EN 1401-1: 2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu - PN-EN 13598-2: 2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE).Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią - PN-EN 13101: 2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności - PN-EN 14396: 2006 Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych - PN-EN 124: 2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością - PN-EN 681-1: 2002Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma - PN-EN 681-2: 2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. - Normy dotyczące badań studzienek na zgodność z normą - PN-EN 1277: 2005 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią. Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym. - PN-EN 14802 : 2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Trzony lub rury wznoszące z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek włazowych lub niewłazowych. Oznaczanie odporności na obciążenie powierzchniowe i wywołane ruchem kołowym - PN-EN 14830: 2007 Podstawy studzienek włazowych i niewłazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Badanie odporności na odkształcenie m. operat wodno-prawny - jeżeli wystąpi konieczność jego wykonania - powinien być wykonany zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm), n. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm), o. kosztorys inwestorski - który odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Wykonawca przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego powinien uzgodnić z zamawiającym założenia wyjściowe do jego wykonania, tzn. określić wysokość stawki za roboczogodzinę, wysokość kosztów ogólnych, podstawę cen materiałów i sprzętu itp. Kosztorysy powinny być opracowane z podziałem na etapy jeżeli projektant je założy, p. opracowanie projektów przepompowni, wraz z przyłączami elektrycznymi q. opracowanie projektów automatyki przepompowni wraz z monitoringiem i transmisją danych, r. przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, s. uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wieluniu w terminie nie później niż do dnia 31 marca 2016 r., t. sporządzenie projektu organizacji ruchu dla wykonania robót określonych w projekcie budowlano - wykonawczym, u. sporządzenie projektu odtworzenia dróg jeśli zajdzie taka konieczność; d) Projekt kanalizacji komunalnej Za kompletny projekt kanalizacji komunalnej będzie uważane opracowanie zawierające Zakres i Formę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót Budowlanych (ZiFSTWORB) poszczególnych elementów inwestycyjnych. ZiFSTWORB muszą dotyczyć minimum: - każdego rodzaju proponowanej kanalizacji komunalnej wraz z jej uzbrojeniem, - obiektów pompowni (stacji, tłoczni). Za kompletny projekt budowlano-wykonawczy uważa się projekt sieci wraz z przyłączami do budynków, niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, projektami odwodnień i organizacji ruchu drogowego i pieszego na czas trwania niezbędnych części inwestycji. Całość projektu budowlanego, budowlano - wykonawczego należy wykonać w 5 (pięciu) kompletach z tym, że kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentację geotechniczną i projekt organizacji ruchu - w 3 (trzech) egzemplarzach. Jeden pełen egzemplarz należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym - w formacie DOC, i XLS, PDF lub TIF; e) Do obowiązków wykonawcy należy: a. sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, b. dokładne uzgodnienie z zamawiającym zakresu zamówienia, c. uzyskanie wszelkich uzgodnień i materiałów niewymienionych wyżej, a niezbędnych do wykonania projektu oraz wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na budowę, d. wykonanie map do celów projektowych w skali dokładności niezbędnej do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej (1:500 i 1:1000 na obszarze niezabudowanym), e. uzyskanie pisemnej zgody właścicieli gruntów na lokalizację sieci i obiektów inżynieryjnych i prowadzenie robót (po przedstawieniu im w formie graficznej projektu przebiegu instalacji przez ich działki) - 2-gie egzemplarze takich zgód Wykonawca przekaże Zamawiającemu, f. uzyskanie wypisów z rejestru gruntów wszystkich działek objętych projektem, g. uzyskanie warunków energetycznych zasilania pompowni, h. powiadamianie na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wykonywaniu niniejszego zamówienia podczas wykonywania prac projektowych, i. konsultacja z zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanego projektu budowlano - wykonawczego, opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń, j. sporządzenie niniejszego projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Kolektory w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy Układ zależny od wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kraszkowice. Obszar na którym znajdują się nieruchomości, które mają być podłączone do kanalizacji został wskazany w załączniku graficznym. Wykonawca powinien w miarę możliwości zlokalizować jak najwięcej sieci kanalizacyjnej poza drogami. 6. Studium wykonalności winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Winno być analizą uwarunkowań rynkowych wraz z analizą finansową i społeczno-gospodarczą określającą efekty i rezultaty oraz spodziewaną rentowność przedsięwzięcia. 7. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie wykonywania robót budowlanych. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: 1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, 2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową, 3) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 4) opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 5) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, 6) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych - na żądanie Zamawiającego, 7) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania, 8) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej - bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 8. Wykonany projekt poddany zostanie zewnętrznej ocenie projektowej i prawnej przez podmiot wskazany przez Zamawiającego. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego pozytywnej opinii dot. wykonania projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 2.000 zł, (słownie: dwa tysiące zł).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzchlas.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach