Przetargi.pl
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Ochrona przed powodzią i odprowadzenie wód powierzchniowych w zlewni potoku Motwica na terenie gminy Laszki i gminy Jarosław, woj. podkarpackie.

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8537 440 , fax. 17 8536421
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Hetmańska 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8537 440, fax. 17 8536421
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn. budżetowa)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Ochrona przed powodzią i odprowadzenie wód powierzchniowych w zlewni potoku Motwica na terenie gminy Laszki i gminy Jarosław, woj. podkarpackie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiotem zamówienia jest: -Uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Ochrona przed powodzią i odprowadzenie wód powierzchniowych w zlewni potoku Motwica na terenie gminy Laszki i gminy Jarosław, woj. podkarpackie zgodnie z wymaganiami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. -Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Ochrona przed powodzią i odprowadzenie wód powierzchniowych w zlewni potoku Motwica na terenie gminy Laszki i gminy Jarosław, woj. podkarpackie -Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę -Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla budowy kanału ulgi Stan istniejący na dzień wszczęcia postępowania:1.PZMiUW w Rzeszowie posiada opracowany w 2010 r. przez Ośrodek Usług Inżynierskich STAAND z/s w Krakowie Program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 3), w skład którego wchodzi: a) Program funkcjonalno-użytkowy - część opisowa b) Program funkcjonalno-użytkowy - część rysunkowa c) Wariantowa analiza hydrauliczna wraz z wyborem optymalnego rozwiązania d) Inwentaryzacja przyrodnicza e) Dokumentacja geotechniczna f) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko g) Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego h) Obliczenie przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla rzeki San w przekroju poniżej ujścia potoku Motwica oraz rzeki Szkło w km 0+250 Uwaga: Program funkcjonalno-użytkowy rozpatrzył cztery warianty. Do realizacji został przyjęty wariant 4, który obejmuje: - budowę kanału ulgi w celu ochrony wsi Wietlin o długości ok. 1737,9 m, o wlocie znajdującym się powyżej wsi Wietlin w km 6+158,2 i wylocie poniżej wsi w km 3+233,7 potoku Motwica, - ubezpieczenie skarp i dna kanału ulgi na całej jego długości (ok. 1737,9 m), - budowę pięciu nowych przepustów na trasie kanału ulgi: NP1 w km 0+115,6, NP2 w km 0+522,0, NP3 w km 1+085,5, NP4 w km 1+433,5, NP5 w km 1+649,2 umiejscowionych w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą dróg, - udrożnienie koryta potoku Motwica poprzez jego poszerzenie i nadanie mu odpowiedniego spadku, niezbędnego do bezpiecznego odprowadzenia wód na odcinku w km 0+186,1 - 12+798,2 potoku Motwica, - ubezpieczenie skarp i dna koryta cieku Motwica w km ok. 0+186,1 - 12+798,2, -przebudowę istniejących przepustów w korycie potoku Motwica: N1 w km 1+892,7, N2 w km 4+079,9, N3 w km 4+706,4, N15 w km 5+850,0, N16 w km 6+264,1, N17 w km 11+655,0, N18 w km 12+583,1 i nadanie im parametrów pozwalających na bezpieczne przeprowadzenie wód powodziowych, -budowę stopnia-rampy w km 3+265,0, -koncepcję rozwiązania wlotu do kanału ulgi i odcinka koryta potoku Motwica sąsiadującego z tym wlotem: budowę progu uniemożliwiającego wpłynięcie wody do kanału przy niskich stanach wód na potoku Motwica oraz budowę przepustu NP6 w km 6+144 potoku Motwica o świetle umożliwiającym przekierowanie części wód wezbraniowych do kanału, -montaż klapy zwrotnej na przepuście N1 cieku Motwica, zabezpieczającej przed cofkowym wylewem wód Sanu w miejscowości Wietlin, -wariant dodatkowy - budowa stanowiska pomp przenośnych w pobliżu przepustu N1, -wycinkę drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. 2.PZMiUW w Rzeszowie posiada dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej wizji w terenie w dniu 12.04.2012r. (załącznik nr 4). 3.PZMiUW w Rzeszowie 07.02.2011r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Laszki, który 03.03.2011r. został przekazany do rozpatrzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie jako organowi właściwemu do wydania decyzji zgodnie z Ustawą z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Postanowieniem z dnia 16.05.2011r., znak: WOOS.4233.25.2011.KR-4 został określony zakres raportu (załącznik nr 5). W dniu 18.08.2011r. tut. Zarząd przedłożył Raport oddziaływania na środowisko. Wezwania do uzupełnień raportu: 1)Pismem z dnia 06.09.2011 r. znak: WOOŚ.4233.25.2011.KR-16 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał do uzupełnienia raportu. Uzupełniony raport został przedłożony w dniu 25.11.2011r. (załącznik nr 6). 2)08.02.2012r. ponownie RDOŚ w Rzeszowie wezwał do uzupełnienia raportu pismem znak: WOOŚ.4233.30.2012.KR-23. Stosowne uzupełnienie przedłożono w dniu 20.04.2012r. (załącznik nr 7). 3)25.05.2012r. RDOŚ w Rzeszowie po raz kolejny wezwał do uzupełnienia raportu pismem znak: WOOŚ.4233.30.2012.KR-32. Uzupełnienia dokonano w dniu 11.07.2012r. (załącznik nr 8). 4)22.08.2012r. RDOŚ w Rzeszowie ponownie wezwał do uzupełnienia raportu pismem znak:WOOŚ.4233.30.2012.KR-47. Uzupełnienie w wymaganym zakresie przedłożono w dniu 29.10.2012r. (załącznik nr 9). 5)22.01.2013r. pismem znak: WOOŚ.4233.18.2012.KR-58 RDOŚ w Rzeszowie wezwał do uzupełnienia raportu. (załącznik nr 10). W związku z tym, że nie została zakończona procedura administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Zamawiający oczekuje uzupełnienia raportu w zakresie ustalonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w wezwaniu znak: WOOŚ.4233.18.2012.KR-58 z dnia 22.01.2013r. i zobowiązuje Wykonawcę do dokonania wszelkich czynności w celu uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pomimo dużego zaawansowania w pracach zmierzających do dokonania prawidłowego uzupełnienia raportu, Zamawiający nie wyklucza wystąpienia sytuacji dalszych wezwań do uzupełnień przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania stosownych uzupełnień we wskazanych zakresach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, o ile takie wystąpią. Koszty w/w uzupełnień należy przewidzieć w cenie ofertowej. B.ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: I.Prac przedprojektowych w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko. II.Prac przedprojektowych pozostałych. III.Prac projektowych. IV.Usług towarzyszących pracom projektowym V.Operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych. I.PRACE PRZEDPROJEKTOWE W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 1)Opracowanie wstępnej analizy występujących składników przyrody ożywionej i nieożywionej wraz ze wskazaniem metod i zasad zastosowanej analizy (na podstawie wizji w terenie na obszarze planowanej inwestycji oraz potencjalnego oddziaływania inwestycji, z wykorzystaniem istniejących wcześniejszych opracowań przyrodniczych - Urząd Gminy, RDOŚ, literatura przedmiotu oraz wykonanych przez firmę STAAND z/s w Krakowie opracowań tj. Inwentaryzacji przyrodniczej i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) 2)Ocena oddziaływania na stan wód powierzchniowych (stan ekologiczny, potencjał ekologiczny lub stan chemiczny sztucznie i silnie zmienionych części wód). Powinna być przeprowadzona dla wszystkich rozpatrywanych wariantów. Wykonawca winien: a)podać koszty środowiskowe. b)przedstawić środki minimalizujące. c)wskazać: - obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi rozumiane, jako określone we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi, (art. 9 ust. 1. pkt 6b) Ustawy Prawo Wodne) - obszary szczególnego zagrożenia powodzią (zgodnie z art. 9 ust. 1. pkt 6c) Ustawy Prawo Wodne) - określenie między innymi ilości: chronionych mieszkańców, chronionych obiektów przemysłowych (ilość i rodzaj obiektów prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz szacunkowa lub księgowa wartość mienia chronionego w wyniku inwestycji), chronionych obiektów zabytkowych (klasa ochrony, wyszczególnienie najcenniejszych obiektów) 3)Analiza na stan wód podziemnych w zakresie identyfikacji czynników oddziaływania planowanych przedsięwzięć, decydujących o osiągnięciu celu środowiskowego dla całej JCWPd (dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny) Powinna być przeprowadzona dla wszystkich rozpatrywanych wariantów. Analiza wpływu na stan wód winna zawierać: a)Identyfikację czynników oddziaływania przedsięwzięcia decydująca o osiągnięciu celu dla całej Jednolitej Części Wód Podziemnych. b)Należy uzasadnić, dlaczego w wyniku wystąpienia określonych czynników oddziaływania, stwierdza się/nie stwierdza się zagrożenia realizacji celu środowiskowego przy uwzględnieniu środków umożliwiających osiągnięcie celu środowiskowego. - analiza oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji. 4)Uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Ochrona przed powodzią i odprowadzenie wód powierzchniowych w zlewni potoku Motwica na terenie gminy Laszki i gminy Jarosław, woj. podkarpackie zgodnie z wymaganiami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Uzupełnienia należy dokonać w zakresie ustalonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w wezwaniu znak: WOOŚ.4233.18.2012.KR-58 z dnia 22.01.2013r. Uzupełnienie należy sporządzić w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) II.PRACE PRZEDPROJEKTOWE POZOSTAŁE 1.Wykonanie prac geodezyjno-pomiarowych w tym: a)Zakup lub sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych w zakresie niezbędnym do celów projektowych wraz z ustaleniem granic do celów ewidencji gruntów. b)Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów należy uzyskać i potwierdzić ich aktualność we właściwym urzędzie. 2.Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego pod realizacje inwestycji -stosownie do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463) 3.Wykonanie przekroi dolinowych dla Motwicy, wykonane w min. 85 miejscach umożliwiających sporządzenie charakterystyki hydrologicznej i hydraulicznej doliny potoku Kotwica. 4.Wykonanie obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych dla wód miarodajnych w nawiązaniu do opracowanych w 2010 r. przez Ośrodek Usług Inżynierskich STAAND z/s w Krakowie Obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla rzeki San w przekroju poniżej ujścia potoku Motwica oraz rzeki Szkło w km 0+250, 5.Aktualizacja posiadanych Materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- zgodnie z Ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późn. zm.) III.PRACE PROJEKTOWE Należy wykonać oddzielnie: a) Dla zakresu objętego decyzją pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), b)Dla zakresu objętego decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z Ustawą z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 2010 Nr 143, poz. 963): 1.Projekt zagospodarowania terenu wraz z towarzyszącymi projektami branżowymi i projektami rozwiązań ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą nadziemną i podziemną (zabezpieczenia, przełożenia, rozbiórki, demontaże, podniesienie terenu) 2.Projekt architektoniczno-budowlany wraz z towarzyszącymi projektami branżowymi i projektami rozwiązań ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą nadziemną i podziemną (zabezpieczenia, przełożenia, rozbiórki, demontaże, podniesienie terenu) 3.Projekt wykonawczy wraz z towarzyszącymi projektami branżowymi i projektami rozwiązań ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą nadziemną i podziemną (zabezpieczenia, przełożenia, rozbiórki, demontaże, podniesienie terenu) oraz uwzględnieniem lokalizacji dróg dojazdowych dla potrzeb prowadzonych robót i ich ewentualnej odbudowy w razie zniszczeń. 4. Przedmiary robót (dla każdego projektu oddzielnie) - opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz?nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytko?wego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 5. Kosztorys inwestorski (dla każdego projektu oddzielnie) wraz z zestawieniem całkowitych kosztów - opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389) 6.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dla każdego projektu oddzielnie) - sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytko?wego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 7.Operat wodnoprawny Operat wodnoprawny winien zawierać ustalenia wynikające z Planu gospodarowania wodami oraz określenie wpływu inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne, a w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych. Określając przedmiotowy wpływ należy brać pod uwagę zapisy art. 38 j Prawa wodnego. 8.Inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki sporządzona zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). 9.Projekt podziału nieruchomości w formie operatu geodezyjnego podziału, przedstawiającego podział działek niezbędnych dla wykonania obiektów budowlanych tj. dla ok. 273 działek (w tym dla budowy kanału ulgi ok. 651 działek), powinien zawierać: a)mapę ewidencyjną przedstawiającą projektowany obszar inwestycji z zaznaczeniem podziału geodezyjnego nieruchomości oraz terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, a także wskazanie części nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą prowadzone roboty budowlane (stosownie do Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) . b)mapy zawierające projekty podziału nieruchomości oraz nieruchomości wchodzące w całości w zakres projektowanej inwestycji, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, wykazy zmian gruntowych (stosownie do art. 6, ust. 1, pkt. 4 - specustawy). c)wskazanie nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej realizacji, które stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego (stosownie do art. 9, pkt. 5, lit. a - specustawy) . d)wskazanie nieruchomości lub ich części będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, ale wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania (stosownie do art. 9, pkt. 5, lit. b - specustawy) . e)mapę ewidencyjną zawierającą projektowany obszar inwestycji z zaznaczeniem podziałów nieruchomości oraz nieruchomości wchodzące w całości w zakres projektowanej inwestycji, a także zaznaczony obszar zajęcia w sposób trwały i czasowy pod realizację tej inwestycji . f)wykaz zmian gruntowych (zbiorczy) . g)wykaz synchronizacyjny (porównawczy, kataster - ewidencja) . h)wykaz wywłaszczeniowy (zbiorczy) obejmujący wszystkie działki do wykupu - zarówno działki wynikające z podziału jak i działki wchodzące w całości w skład projektowanej inwestycji. Lewa strona wykazu wywłaszczeniowego dotyczącej właściciela w poz. 1 winna zawierać nazwisko, imię, adres zgodnie z aktualnym stanem prawnym nieruchomości, a w poz. 2 dane według ewidencji gruntów. Rozliczenie powierzchni działek musi być wykazane w m2. W/w wykaz powinien zawierać również; nr lwh, nr KW, nr AWZ, nr aktu notarialnego, nr rejestru gruntów. Na końcu wykazu zmian gruntowych i wykazu wywłaszczeniowego należy sporządzić zestawienie zbiorcze wszystkich działek wchodzących w projektowaną inwestycję wraz z podaniem celu i rodzaju zajęcia . i)kopię protokołów okazania granic (przekazanych do PODGiK) . j)kopię zarysu pomiarowego (przekazanego do PODGiK) (to zwymiarowana odbitka mapy ewidencyjnej zawierająca miedzy innymi numery punktów granicznych, długości czołówek, lokalizację punktów osnowy, kilometraż inwestycji wg projektu technicznego (budowlanego)) . k)badanie stanu prawnego wszystkich nieruchomości objętych projektem inwestycji (kopie protokołów badania lwh, KW, ZD, kopie AWZ, kopie decyzji, kopie aktów notarialnych) . Ww projekty winny zostać opracowane zgodnie z przepisami Prawa Bu?dowlanego i Prawa ochrony środowiska w szczególności zaś z: - Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); - Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145); - Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); - Ustawą z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst. jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.); - Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz. 651 z późn. zm.); - Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.); - Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); - Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. - o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r., Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.); - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); - Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.); - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw: - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397); - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463) - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007r., Nr 86, poz. 579, z późn. zm.); - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2011r., Nr 291, poz. 1714) - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 268, poz. 2663); - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz. 133); - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. z 2001r., Nr 78, poz. 837); - Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r., Nr 45, poz. 453); - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r., Nr 38, poz. 454); - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.09.2001r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001r., Nr 102, poz. 1122 z późn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. 2006 r., Nr 150, poz. 1087). Opracowane projekty powinny być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto projekty powinny zawierać opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, posiadać wkreślony obrys inwestycji. W rozwiązaniach projektowych należy stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.); 10.Uzyskanie umów cywilno-prawnych z właścicielami działek na zajęcie terenu (stałe, czasowe) ujętych w zakresie decyzji pozwolenia na budowę IV.USŁUGI TOWARZYSZĄCE PRACOM PROJEKTOWYM 1.Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2.Dla zakresu objętego decyzją pozwolenia na budowę 2.1 Uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2.2 Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego. 2.3 Uzyskanie prawomocnej decyzji na wycinkę drzew 2.4 Uzyskanie prawomocnej decyzji o warunkach prowadzenia robót.2.5 Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 2.6 Uzyskanie innych nie wymienionych decyzji, o ile zajdzie taka potrzeba, w tym również pozwoleń/zgłoszeń dla ewentualnych projektów branżowych i kolizji z infrastrukturą techniczną 3. Dla zakresu objętego decyzją pozwolenia na realizację inwestycji 3.1 Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego 3.2 Uzyskanie prawomocnej decyzji o warunkach prowadzenia robót 3.3 Uzyskanie decyzji pozwolenia na realizację inwestycji dla budowy kanału ulgi 3.4 Uzyskanie innych nie wymienionych decyzji, o ile zajdzie taka potrzeba, w tym również pozwoleń (zgłoszeń) dla ewentualnych projektów branżowych i kolizji z infrastrukturą techniczną Uwaga: Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę projektu do uzgodnienia kompletności opracowywanych wniosków (przed złożeniem) z właściwym Organem wydającym poszczególną decyzję. V.OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ORAZ SKŁADNIKÓW ROŚLINNYCH I BUDOWLANYCH NA DZIAŁKACH PRZEZNACZONYCH DO PRZEJĘCIA NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA . Należy wykonać oddzielnie: a) Dla zakresu objętego decyzją pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), b)Dla zakresu objętego decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z Ustawą z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 2010 Nr 143, poz. 963).UWAGA: Szczegółowy zakres zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach