Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w systemie ISEKI w m. Tuszów Narodowy, Tuszów Mały i Grochowe- etap I

Gmina Tuszów Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-332 Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 7743725 , fax. 017 7743721
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuszów Narodowy
  Tuszów Narodowy 225 225
  39-332 Tuszów Narodowy, woj. podkarpackie
  tel. 017 7743725, fax. 017 7743721
  REGON: 65058193300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszownarodowy.pl - BIP
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w systemie ISEKI w m. Tuszów Narodowy, Tuszów Mały i Grochowe- etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace obejmują budowę min: - pompowni próżniowo-tłocznej (stacji podciśnieniowej): budynek wyposażony w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną, wentylacyjną, w której znajduje sie aparatura pomp podciśnieniowych, szafy zasilające i sterownicze, toaleta dla obsługi serwisowej, podziemny zbiornik podciśnieniowy stalowy o pojemności 16m3 wyposażony w pompy tłoczne zatapialne, przepompownia pośrednia z zestawem zatapialnych pomp tłocznych, - kolektorów i przyłączy podciśnieniowych z rur PE Dn 90-225 mm o łącznej długości 2578m, - rurociągów tłocznych z rur PE Dn 110, 180 mm o łącznej długości 1044 m, - studzienek zbiorczo-zaworowych prostokątnych żelbetowych o wymiarach 1,0x1,0 m wyposażonych w zawory podciśnieniowe Dz 90 mm w ilości n=27 szt. i studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego Dn 400 mm w ilości n=66 szt, - kolektorów grawitacyjnych z rur PCV Dn 200 i 160 mm długości 789 m, - przyłączy domowych grawitacyjnych PCV Dn 160 mm długości 149m, - przyłącza wodociągowego do budynku pompowni, - instalacja monitoringu zaworów podciśnieniowych, - roboty drogowe,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 55 000,00 zł, słownie:pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 zł,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuszownarodowy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach