Przetargi.pl
opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dla zadania: Budowa linii światłowodowych pomiędzy kompleksami wojskowymi w m. Gdynia.

Centrum Zasobów Informatycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zasobów Informatycznych
  Żwirki i Wigury 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
  REGON: 140338549
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://czi.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna skarbu państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dla zadania: Budowa linii światłowodowych pomiędzy kompleksami wojskowymi w m. Gdynia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych) obejmujących zakresem budowy linii światłowodowych pomiędzy kompleksami wojskowymi w m. Gdynia, na podstawie minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno - użytkowych: „Budowa połączeń światłowodowych między kompleksami wojskowymi” (nr ewid. CZI – 3080); „Budowa linii światłowodowych” (nr ewid. CZI – 3081) oraz opisu przedmiotu zamówienia zał. Nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże: a) że posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych oraz ich przetwarzania - oznaczonych klauzulą poufne (zamówienie publiczne wiąże się z przetwarzaniem informacji niejawnych, wymaga do nich dostępu, ich wykorzystania i je zawiera). Wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych zawarte są w instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego - Załącznik nr 2 do Istotnych dla stron postanowienia (warunki umowy), które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ); Informacje dodatkowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach