Przetargi.pl
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława ogłasza przetarg

 • Adres: 06-500 Mława, Stary Rynek 19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6546441 , fax. 23 6543652
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Mława
  Stary Rynek 19 19
  06-500 Mława, woj. mazowieckie
  tel. 23 6546441, fax. 23 6543652
  REGON: 00052482600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mlawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postanowienia ogólne Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława. W ramach realizacji zamówienia należy: 1. Przeprowadzić badanie ankietowe wśród wszystkich mieszkańców Mławy, którego celem będzie zidentyfikowanie funkcjonujących systemów grzewczych, zebranie danych technicznych budynków oraz rozpoznanie planów i potrzeb mieszkańców w zakresie modernizacji budynków. Odnośnie budynków wielorodzinnych niezbędne informacje należy zebrać od zarządców tych obiektów. Zebrać należy także informacje dotyczące zakładów przemysłowych, usługowych, handlowych oraz budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Mławy, ze szczególnym uwzględnieniem, tych obiektów, które są we władaniu Miasta Mława. Przed rozpoczęciem badania ankietowego, wzory ankiet należy uzgodnić z przedstawicielami Urzędu Miasta Mława. 2. Zgromadzić dane dotyczące oświetlenia ulicznego i potrzeb modernizacyjnych w tym zakresie. 3. Zebrać dane dotyczące funkcjonującego na terenie gminy transportu. 4. Zgromadzić dane dotyczące gospodarki odpadami. 5. Zgromadzić informacje dotyczące eksploatowanych obecnie na terenie miasta odnawialnych źródeł energii. 6. Opracowanie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście oraz w jego poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych, wykorzystując w tym celu m.in. informacje zebrane w wyniku przeprowadzonych ankiet oraz zgromadzonych danych (dane wprowadza Wykonawca). 7. Miasto Mława nie posiada w chwili obecnej bazy inwentaryzacyjnej zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią. Na etapie opracowywania bazy, jako rok bazowy przyjęty zostanie rok sporządzenia planu gospodarki niskoemisyjnej. 8. Oprogramowanie bazy danych musi spełniać następujące wymagania: a) współpracować z wykorzystywanym w Urzędzie Miasta Mława oprogramowaniem, tj. systemem operacyjnym Windows XP i Windows 7, pakietem biurowym MS Office 2003 i nowszymi oraz środowiskiem serwera - oprogramowanie Windows Serwer 2003 i nowszy; b) umożliwiać aktualizowanie zawartych w niej danych, poprzez dodawanie nowych informacji jak również edycje już wprowadzonych; c) umożliwiać automatyczne generowanie wymaganych zestawień i raportów, kryteria według których będzie dokonywane filtrowanie danych, zostanie uzgodnione z Zamawiającym. d) umożliwiać szacowanie i obliczanie kosztów eksploatacyjnych, inwestycyjnych i kosztu redukcji emisji CO2. e) pozwalać na wyznaczenie aktualnej emisji zanieczyszczeń powietrza i zużycia energii oraz zmian w poszczególnych latach wynikłych w skutek realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej. f) umożliwiać sprawdzanie wskaźników monitorowania realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej określonych w dokumencie: Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, stanowiącego załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013 ogłoszonego z Działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. g) wskazywać jednolite źródła danych niezbędnych do pozyskania w celu obliczeń emisji zanieczyszczeń i zużycia energii. h) zawierać otwarte formuły obliczeniowe oraz podstawowe informacje odnośnie przyjętej metodologii. i) oprogramowanie bazy danych musi umożliwiać jego zainstalowanie na 5 komputerach w Urzędzie Miasta Mława na których pracują pracownicy, którzy zostaną przeszkoleni m.in. z zakresu obsługi bazy danych. 9. Wykonawca przekaże oprócz wersji elektronicznej bazy danych na płycie CD/DVD, także wersję papierową w formie bilansu z inwentaryzacji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Miasta Mława (w formie tabeli) jak również przedstawionej w formie graficznej (ortofotomapa) w skali 1:10 000 (kolor) - 6 kpl. 10. Przeszkolić 5 wybranych pracowników Urzędu Miasta Mława na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej oraz obsługi opracowanej bazy danych. Szkolenie musi być przeprowadzone na terenie Miasta Mława w ramach dwudniowego szkolenia w wymiarze 6 godzin dziennie. Tematyka szkolenia musi również obejmować wdrażanie i monitoring realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej. szkolenia. Pomieszczenie w którym będzie się odbywać szkolenie oraz niezbędny sprzęt komputerowy zapewnia Wykonawca. Opracuje on również materiały szkoleniowe dla uczestników. 11. Sporządzić dokument - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława, który musi być opracowany zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi i zaleceniami, zakresem, problematyką określoną w dokumencie: Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, stanowiącego załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013 ogłoszonego z Działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 oraz z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Dokument należy sporządzić w wersji papierowej w ilości 6 egz., w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w ilości 6 egz. 12. Łącznie z Planem Wykonawca opracuje i przekaże: - streszczenie, sporządzone w języku niespecjalistycznym, zawierające omówienie wszystkich ważnych aspektów działań przewidzianych w Planie, w formie prezentacji graficznych i zestawień tabelarycznych oraz uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu; - uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, opinie i uzgodnienia właściwych organów oraz opinie zarządców; 13. Przedstawiciele Wykonawcy będą uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami miasta, na których przybliżona im zostanie problematyka niskiej emisji i metody jej ograniczania. Wykonawca przygotuje prezentację, którą zaprezentuje podczas spotkań z mieszkańcami miasta. 14. Przygotować: - wystąpienia do właściwych organów w sprawie uzgodnień dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; - prognozę oddziaływania na środowisko skutków realizacji Planu przy konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu Planu (jeśli dotyczy); - wprowadzanie ewentualnych zmian do projektu Planu wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych i opinii właściwych organów; - podsumowanie na podstawie art. 55 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) 15. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje treści dotyczące opracowywania planu gospodarki niskoemisyjnej, które będą wykorzystywane do ulotek, plakatów i ogłoszeń prasowych. 16. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do sporządzonego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława w zakresie umożliwiającym dokonywanie wymaganych zmian i aktualizacji. 17. Wykonawca weźmie udział w organizowanych w ramach konsultacji społecznych spotkaniach z mieszkańcami Mławy, podczas których zaprezentuje opracowany projekt planu gospodarki niskoemisyjnej posiłkując się przygotowaną przez siebie prezentacją, którą przekaże Zamawiającemu. 18. Wykonawca weźmie udział w sesji Rady Miasta Mława, na której będzie uchwalany plan gospodarki niskoemisyjnej. Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława należy wykonać w terminie do 02.03.2015r. i przekazać w wersji elektronicznej Zamawiającemu. Projekt Planu będzie przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami m.in. w formie spotkań, które odbędą się w terminie 3 tygodni od przekazania opracowania. Wykonawca w terminie 1 tygodnia od zakończenia konsultacji społecznych dokona sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji projektu opracowania w oparciu o uwagi jakie pojawia się w trakcie konsultacji społecznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, na rachunek bankowy nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w ofercie. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia i godziny wyznaczonej na składanie ofert 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 3-ch dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach