Przetargi.pl
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę nowego pawilonu z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc oraz na przystosowanie I piętra segmentu A

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 26060 Chęciny, Czerwona Góra
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 465 240 , fax. 413465567
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
  Czerwona Góra 10
  26060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 465 240, fax. 413465567
  REGON: 29621300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.czerwonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę nowego pawilonu z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc oraz na przystosowanie I piętra segmentu A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę nowego pawilonu z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc oraz na przystosowanie I piętra segmentu A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. W zakresie przedmiotu zamówienia jest również uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wg opisu przedmiotu zamówienia i załączonej dokumentacji technicznej wraz pełnieniem nadzoru autorskiego we wszystkich branżach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje/nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu oceny czy zasoby umożliwią należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów, które określają w szczególności: 1.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 1.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 1.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 1.4 czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, ma obowiązek przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.(Dz.U. z 2016 poz 1126), a wymienionymi w rozdziale VIII pkt D ppkt 2 SIWZ. 3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale VIII pkt D ppkt 2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach