Przetargi.pl
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2020-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku. 2. Zamówienie składa się z dwóch części: 1) Część nr 1 obejmująca swoim zakresem: a) Zadanie nr 1.1 - Cmentarz Salvator Nowy, ul. Stoczniowców; b) Zadanie nr 1.2 - Cmentarz Garnizonowy, ul. Dąbrowskiego / ul. Kolonia Jordana. 2) Część nr 2 obejmująca swoim zakresem: a) Zadanie nr 2.1 Teren przyległy do cmentarza parafialnego, ul. Kępna; b) Zadanie nr 2.1 Cmentarz Centralny „Srebrzysko” – Etap I, ul. Srebrniki / ul. Ogrodowa. 3. Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie w szczególności: 1) koncepcji programowo – przestrzennej; 2) materiałów dla uzyskania odstępstw od obowiązujących warunków technicznych; 3) inwentaryzacji zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem; 4) aktualnego podkładu geodezyjnego do celów projektowych w skali 1:500; 5) dokumentacji geotechnicznej; 6) uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci; 7) analizy podłoża; 8) opracowań dodatkowych; 9) materiałów promocyjnych przedsięwzięcia; 10) projektu budowlanego; 11) projektów wykonawczych branżowych; 12) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 13) przedmiarów robót; 14) kosztorysu inwestorskiego; 15) zbiorczego zestawienia kosztów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: część nr 1 - 3 000,00 zł. część nr 2 – 3 500, 00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Miasta Gdańska - Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium – nr referencyjny 68/BZP-U.510.38.2020/TK część nr 1*/ część nr 2* (*) niepotrzebne skreślić 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach