Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji związanej z opisem stanu nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi inwestycji pn.Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – granica województwa kujawsko – pomorskiego, (odc. 2 Dworzysko – Aleksandrowo)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85950 Bydgoszcz, ul. Fordońska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 234 500,32 , fax. 52 3234504, 3234574
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 234 500,32, fax. 52 3234504, 3234574
  REGON: 1751157500036
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji związanej z opisem stanu nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi inwestycji pn.Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – granica województwa kujawsko – pomorskiego, (odc. 2 Dworzysko – Aleksandrowo)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji związanej z opisem stanu nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi inwestycji pn.Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – granica województwa kujawsko – pomorskiego, (odc. 2 Dworzysko – Aleksandrowo)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71330000-0

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 42 1130 1075 0002 6109 2490 0003 z dopiskiem: „Wadium – Opracowanie dokumentacji związanej z opisem stanu nieruchomości S-5 dot. Wydz. Zamówień Publ.)” b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach