Przetargi.pl
„Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią poliuretanową oraz zagospodarowanie terenu na działce o nr ewid. 1940/2 zgodnie z zatwierdzoną koncepcją przy Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.”

Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 87600 Lipno, ul. Okrzei
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 873 321 , fax. 542 872 794
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej
  ul. Okrzei 3
  87600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 873 321, fax. 542 872 794
  REGON: 18925600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią poliuretanową oraz zagospodarowanie terenu na działce o nr ewid. 1940/2 zgodnie z zatwierdzoną koncepcją przy Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę dwóch boisk wielofunkcyjnego wraz z drenażem przy Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Pracownię Projektowania i Nadzorów Budowlanych, ul. Jasna 18 B/4 we Włocławku, w 2016 roku. Dokumentacja projektowa szczegółowo opisuje przedmiot zamówienia a wymagania wyszczególnione choćby w jednym miejscu są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian oraz poprawek. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie i następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej , pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji wymaga się złożenia dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz dokumentujące ich parametry techniczne. Wszystkie wymienione w dokumentacji technicznej materiały i urządzenia mogą być zastąpione przez inne równoważne (posiadające te same parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne co materiały i urządzenia określone przez Zamawiającego) lecz nie gorsze. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie oferent.Wykonawca zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia, dokonać wizji lokalnej na terenie planowanych prac łącznie z dokonaniem obmiaru robót, będących przedmiotem zamówienia. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy rozbieżności co do opisu przedmiotu zamówienia, pojawiających się zarówno na etapie postępowania przetargowego jaki i w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wskazać je Zamawiającemu na piśmie. Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót. Ryzyko nie dopełnienia tego obowiązku obciążą Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim Nr rachunku: 23 9537 0000 2004 0041 4676 0006, wpisując w tytuł przelewu nazwę zadania na jakie jest wnoszone. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie: w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie ul. Okrzei 3 , 87-600 Lipno w sekretariacie /parter, pokój nr 12 - sekretariat / a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach